RESEARCH PAPER
The effect of moisture content on resistance and work of cutting of choosen plant seeds
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej AR. ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 63-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tests were carried on horse bean, bean, pea. soya. maize and triticale seeds of moisture content from about 10% to over 30% obtained as n result of rewetting process. There were analysed resistance to cutting and work of cutting as well as work of edge compression and real cutting work and finished cutting work. A blade of specified geometry was used for seed cutting. The effect of moisture content on seeds cutting resistance was described by dropping exponential functions. The highest resistance appeared during cutting of horse bean and pea seeds and the lowest during cutting of triticale grain. The work of cutting, work of edge compression and real work were changed similarly. The dependence of finish cutting work on seed moisture content was described by linear functions: dropping for bean and maize and growing for horse: bean and triticale.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności na opory i pracę przecinania nasion wybranych roślin
nasiona, wilgotność, przecinanie, opory, praca
Badaniom poddano nasiona bobiku, fasoli, grochu, soi, kukurydzy i pszenżyta o wilgotności od ok. 10% do ponad 30% uzyskanej w wyniku nawilżania. Wyznaczono opory i prac~ przecinania, a także prace towarzyszące zgniataniu krawędzią ostrza, cięciu właściwemu oraz docinaniu. Do przecinania użyto nota o grubości 1,75 mm i kącie ostrza 20°. Wpływ wilgotności na opory przecinania nasion przedstawiono przy utyciu malejących funkcji wykładniczych. Największe opory występowały podczas przecinania nasion bobiku oraz grochu, a najmniejsze podczas przecinania ziaren pszenżyta. Podobnie zmieniała się praca przecinania i prace towarzyszące zgniataniu krawędzią ostrza oraz cięciu właściwemu. Zależność prac docinania od wilgotności nasion przedstawiono przy użyciu funkcji liniowych: malejących dla fasoli i kukurydzy oraz rosnących dla bobiku i pszenżyta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top