Application of squeezing flow in measurement of rheological properties of apple pulp
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, SGGW-WULS ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 673-684
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objectives of this work were to assess the effect of velocity at the range of 0.1-2.0 mm s-1 and the diameter of compression plates on rheological parameters of apple pulp. Additionally, foamed apple pulp with additives was analysed. The rheological properties were investigated by squeezing flow test based on compression of a specimen between parallel Teflon plates with different diameters of 61 and 120 mm. The reproducibility of the results determined by using plate of 120 mm in diameter was higher than for those obtained with plate having 61 mm in diameter. The coefficient of variation of apparent stress did not exceed 4 and 29% using plates of 120 and 61 mm in diameter, respectively. The values of flow index n of pulp obtained with the 120 mm plates varied between 0.698 and 0.807. Statistical analysis showed that the optimal value of test velocity was 0.2 mm s-1. The average value of flow index of foamed pulp was about 0.631. The foamed pulp had a high value of non-relaxed stress ratio, which indicated that the foamed material had a yield stress of considerable magnitude.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie reometrii wzdłużnej w badaniu właściwości przecieru jabłkowego
reologia, przepływ wzdłużny, przecier jabłkowy
Celem pracy było określenie wpływu prędkości ściskania w zakresie od 0,1 do 2,0 mm•s-1 i średnicy płyt na parametry reologiczne przecieru jabłkowego. Badano również przecier spieniany z substancjami dodatkowymi Właściwości reologiczne określono na podstawie testu ściskania próbki między dwiema równoległymi płytami teflonowymi o średnicy 61 i 120 mm. Zastosowanie płyt o średnicy 120 mm wpływało na uzyskanie większej powtarzalności wyników, współczynnik zmienności wyliczony dla naprężeń pozornych nie przekraczał 4%, a dla mniejszych płyt (61 mm) sięgał 29%. Współczynnik płynięcia n przecieru jabłkowego przyjmował wartości w zakresie od 0,698 do 0,807 dla płyt o średnicy 120 mm. Na podstawie analizy statystycznej wszystkich parametrów reologicznych uznano, iż optymalną prędkością testu jest 0,2 mm•s-1. Współczynnik płynięcia n przyjmował dla spienionego przecieru wartość średnią 0,631, a znaczy udział naprężeń niezrelaksowanych świadczył o wysokich wartościach granicy płynięcia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top