Biological strength of skin of potato tuber exposed to microwave radiation
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Ford Technology Section, Agricultural University ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 685-693
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the work was determination of changes in the value of puncture force of the skin of potato tubers exposed to microwave radiation dependent to their maturity. The experiment was conducted in the years 2005-2007 under cover of foil tunnel. In experimental material used were three very early potato varieties: Felka Bona, Velox and Rosara. Tubers were exposed to microwaves of 2.45 GHz for 10 and 15 sec. of exposure. The author observed a positive influence of microwave irradiation of tubers that were taken for the experiment at the stage of incomplete maturity on potato tuber skin puncture force corresponding to its biological strength limit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wytrzymałość biologiczna skórki bulw ziemniaka napromieniowanych mikrofalami
mikrofale, bulwa ziemniaka, epiderma, peryderma, uszkodzenia
Celem pracy było określenie zmian w wartości siły przebicia skórki bulw ziemniaka napromieniowanych mikrofalami w zależności od stopnia ich dojrzałości. Doświadczenie prowadzono w latach 2005-2007. Uprawiano pod osłoną tunelu foliowego trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaków: Felka Bona, Rosara i Velox. Bulwy napromieniowano mikrofalami o często-tliwości 2,45 GHz (czas ekspozycji 10 i 15 s). Zaobserwowano pozytywny wpływ napromieniowa-nia bulw, które pobrano do badań w fazie niepełnej dojrzałości, na wartości siły przebicia odpowia-dającej granicy jej wytrzymałości biologicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top