Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium
 
More details
Hide details
1
Lviv State Agrarian University, Department of Ecology and Biology, Dublyany, V. Velukogo 1 str., Ukraine
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 661–671
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of the study was leached forest-meadow chernozem, polluted by lead and cadmium. The samples were taken from the research field of Lviv State Agrarian University, from the layer of 0-60 cm deep. Heavy metals were applied to top layer of soil as water salt solutions with different doses, namely 0, 32, 160, 320 mg kg-1 for Pb (Pb(CH3COO)2) and 0, 3, 15, 30 mg kg-1 for Cd (CdCl2•2.5 H2O). Basic chemical and physical properties, such as soil reaction, organic carbon content, grain size composition, total surface area, porosity, hydrolytic acidity of the samples were analysed using routine laboratory procedures. The soluble forms of Pb and Cd were also investigated. The soil reaction ranged between 6.8 and 7.5 in 1M KCl and 7.4-8.1 in H2O, whereas the content of organic C ranged between 0.62 and 1.59%. No significant relationship was detected between cadmium and lead amounts and the grain size composition of investigated samples. The pore volume of polluted soils ranged from 370 mm3 g-1to 515 mm3 g-1 and was higher for Cd- polluted than for Pb-polluted soils. The total surface area of the soils varied from 26.83 m2 g-1 to 40.02 m2g-1. Content of available forms of cadmium and lead was the highest in the top layers of soils. Presence of those elements was similar to that in the control sample at the depth of 30 cm only for small initial doses of Cd and Pb. Content of Cd and Pb for the highest doses and at the deepest soil level was higher than for the control sample.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości wyługowanego czarnoziemu leśno-stepowego, zanieczyszczonego ołowiem i kadmem
metale ciężkie, ołów, kadm, porowatość, pH, Węgiel organiczny, skład granulometryczny, powierzchnia właściwa
Przedmiotem badań była gleba wyługowanego czarnoziemu leśno-stepowego, zanieczyszczonego ołowiem i kadmem. Gleby pochodziły z poletek doświadczalnych stacji badawczej Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie. Obszar 300 m2 podzielono na poletka doświadczalne wielkości 2 m2. Do gleby dodano kadm w postaci CdCl2 o stężeniach 0, 3, 15, 30 mg Cd na kg gleby i ołów w postaci Pb(CH3COO)2 o stężeniach 0, 32, 160, 320 mg Pb na kg gleby. Na poletkach wysiano jęczmień jary odmiany Pejas. Po dwóch latach uprawy pobrane zostały próbki gleby z głębokości 0-60 cm. Podstawowe charakterystyki gleby takie jak: odczyn gleby, zawartość węgla organicznego, skład granulometryczny, powierzchnia właściwa, porowatość gleby, kwasowość wymienna badanych gleb oznaczono wykorzystując standardowe metody laboratoryjne. Odczyn badanych gleb zawierał się w przedziale 6,8-7,5 (w KCl) i 7,4-8,1 (w H2O). Zawartość węgla organicznego oscylowała w granicach 0,62- 1,59%. Badana gleba charakteryzowała się niską zawartością węgla organicznego. Nie odnotowano istotnego wpływu jonów kadmu i ołowiu na skład granulometryczny gleb. Objętość porów w badanych glebach zmieniała się od 370 mm3•g-1 do 515 mm3•g-1 i była wyższa dla gleb zanieczyszczonych kadmem niż dla gleby zanieczyszczonej ołowiem. Powierzchnia właściwa badanych gleb zawierała się w przedziale 26,83 m2•g-1 – 40,02 m2•g-1. Pomiędzy glebami zanieczyszczonymi ołowiem (0, 32, 160, 320 mg Pb na kg gleby ) i kadmem (0, 3, 15, 30 mg Cd na kg gleby) nie odnotowano istotnej różnicy badanych parametrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125