RESEARCH PAPER
Mechanical and rheological properties of red beet selected cultivars
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej AR, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 17-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A paper presents results of research by compression test for samples of flesh red beet roots selected cultivars. An elastic tangent modulus, secant modulus and equivalent modulus (basis on Clapeyron's equation), on dependence of root's quantity; sampling place and direct, were calculated. Basis on hysteresis were determined : degree of elasticity and elastic modulus values as characteristically properties of total, elasticity and plasticity strain. Basis on Maxwcll model were determined rheological properties: elastic modulus, dynamic viscosity and time-constant, as characteristic in course of relaxation and creep test.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne i reologiczne wybranych odmian buraka ćwikłowego
burak ćwikłowy, odmiany, wytrzymałość, reologia
Przedstawiono wyniki badań, realizowanych w postaci testu ściskania, próbek miąższu korzeni wybranych odmian buraków ćwikłowych. Obliczono zmiany wartości modułu sprężystości: stycznego, siecznego, zastępczego (w oparciu o równanie Clapeyrona), w zależności od wielkości korzeni oraz miejsca i kierunku pobierania próbek. Na podstawie histerezy wyznaczono stopień elastyczności oraz zmiany wartości modułu sprężystości, charakteryzujące przebieg odkształcenia całkowitego, elastycznego i plastycznego. Przyjęto dwu- i cztero- parametrowy model Maxwella, w oparciu o test relaksacji naprężeń i pełzania obliczono wartości stałej czasowej i lepkości dynamicznej, charakteryzujące oba procesy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top