RESEARCH PAPER
Effect of compaction and freezing processes on soil water properties
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Króla Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-07
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 57-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted on three types of soils: typical soil lessive developed from loess, chernozemic rendzina developed from chalk and mud-gley soil developed from silty clay. It was stated that freezing processes and compaction made significant changes in water properties of examined soils. The changes in the values of analysed parameters depended on the soil type and the number of freezing-thawing cycles. The mud-gley soil showed the most notable reaction to compaction. The greatest influence of the freezing processes on the water properties at the natural state was noticed for soillessive, and at the compacted state – for rendzina.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ugniatania i procesów mrozowych na właściwości wodne gleb
gleba, właściwości wodne, ugniatanie, mrożenie
Badania przeprowadzono na trzech glebach: płowej typowej wytworzonej z lessu, rędzinie czarnoziemnej wytworzonej z kredy piszącej i glebie mułowo-glejowej wytworzonej z iłu pylastego. Stwierdzono, że procesy mrozowe i ugniatanie spowodowały przeobrażenia we właściwościach wodnych badanych gleb. Wielkość i kierunek zmian w wartościach badanych cech uzależniony był od typu gleby oraz liczby cykli zamarzania-rozmarzania. Najsilniejszą reakcję na zagęszczanie wykazała gleba mułowo-glejowa. W stanie naturalnym procesy mrozowe ujawniły największy wpływ na właściwości gleby płowej, natomiast w stanie zagęszczonym – rędziny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top