RESEARCH PAPER
Possibility utilization of the city refuse compost "Dano" in agriculture
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Warsaw Agricultural University, ul. Rakowiecka 26/30, 02- 528 Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 247-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In field experiment (conducted on sandy soil) the effect of the city refuse compost "Dano" on yield and uptake of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Cd) by three plants species and content of total and soluble in 1 mol·dm-3 HCI forms of heavy metals was investigated. Fodder beets, spring barley and Italian ryegrass (Lolium multiflorum) were the test plants. The investigations showed that the yield of tested plants was determined by application of compost. Systematic increase of crop yields was observed along with increasing compost "Dano" doses. Increasing compost rates caused an enhancement of heavy metals in plants. After application of the highest dose of compost (60 t fresh matter per ha) the content of heavy metals in plants was lower than the permissible critical level for the fodder. However it was ascertained that this critical level was exceeded in the case of the zinc and copper content in the leaves of fodder beets. Applied single in three-year crop rotation compost increased the content of total and soluble in 1 mol·dm-3 HCl forms of studied metals. In this conditions the admissible standards of heavy metals content in soil didn't exceed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości wykorzystania w rolnictwie kompostu ze śmieci miejskich "Dano"
kompost "Dano", metale ciężkie, w roślinie i glebie
W doświadczeniu polowym założonym na glebie lekkiej badano wpływ stosowania kompostu ze śmieci miejskich "Dano" na plonowanie i pobieranie metali ciężkich (Zn, Cu, Pb i Cd) przez trzy gatunki roślin uprawnych (buraki pastewne, jęczmień jary, życicę wielokwiatową) oraz na zawartość ogólnych i rozpuszczalnych w HCl o stężeniu 1 mol·dm-3 form metali ciężkich w glebie. Stosowanie wzrastających dawek kompostu "Dano" powodowało systematyczny wzrost plonów roślin oraz wzrost zawartości metali ciężkich w suchej masie roślin. Jednak nawet zastosowanie najwyższej dawki kompostu (60 t ś.m.·ha-1) nie spowodowało przekroczenia, z punktu widzenia przydatności paszowej, dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w roślinach z wyjątkiem zawartości Zn i Cu w liściach buraków pastewnych. Jednorazowe, w rotacji trzyletniej, zastosowanie kompostu "Dano" wpływało na wzrost zawartości rozpuszczalnych w HCl o stężeniu 1 mol·dm-3 form metali ciężkich w glebie, nie powodując jednak przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości tych pierwiastków w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top