RESEARCH PAPER
The content Pb, Zn and Cu in soils at the roads with different intensity of vehicular traffic in the neighbourhood of Łódź
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Geoecology, University of Łódź, Lipowa 81, 90-568 Łódź, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 137-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted on the soil in the neighbourhood of Lodz at the roads of different intensity of traffic: 3000-17000 cars/24h in years 1998-99. There was taken some samples of soil from the humus layer (0-20 cm) on the square line at the distance of 10, 20, 50, 100, 150 m and some samples from the humus layer (0-7 cm) of the forest at the distance of 10, 20, 50 m from the edge of the road. The basic properties of the soil and the whole contents of Pb, Zn and Cu (spectrographic way) were determined in these samples. In the major cases the contents of the above-mentioned metals in the soil got lower as it was farther from the road. There was a distinct dependence between concentration of determined metals and the contents of organic carbon and parts of silt fractions (<0.02 mm) in the soil. There was not, however, plain dependence between intensity of traffic and the contents of Pb, Zn and Cu.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość Pb, Zn i Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi
gleby, metale ciężkie, natężenie ruchu drogowego
Badania prowadzono w latach 1998-99 na glebach z pobliża Łodzi, przy drogach o różnym natężeniu ruchu: 3000-17000 samochodów/dobę. Wyznaczono pięć transektów prostopadłych do drogi. Na transektach I, III, IV i V pobrano próbki glebowe z poziomu ornopróchnicznego (0-20 cm) w odległości 10, 20, 50, 100, 150 m od krawędzi jezdni a w lesie mieszanym – na transekcie II – z poziomu próchnicznego (0-7 cm) w odległości 10, 20, 50 m od drogi. W próbkach tych oznaczono spektrograficznie ogólną zawartość Pb, Zn i Cu oraz podstawowe właściwości gleb. W większości przypadków zawartość wymienionych metali w glebach malała w miarę oddalania się od jezdni. Zaznaczyła się dość wyraźna zależność między stężeniem oznaczanych metali a zawartością węgla organicznego i części spławialnych (<0,02 mm) w glebie. Nie stwierdzono natomiast wyraźnej zależności między natężeniem ruchu pojazdów a zawartością Pb, Cu i Zn w badanych glebach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top