RESEARCH PAPER
Dependence between the origin, date of sewage sludge application and maize yielding and its contents of heavy metals
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University of Kraków, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 127-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were carried out as a pot experiment comprising 7 fertilized objects in two series - the first set up in the autumn o f 2000 and t he second (with the same design) in the spring of 200 l. The experimental design was as follows: A - untreated control; B - mineral NPK; C - farmyard manure; D - sludge from biological- and-mechanical tannery sewage treatment plant; E - sludge from chemical tannery sewage treatment plant; F - sludge from biological- and-mechanical municipal sewage treatment plant at Niepołomice; G - sludge from biological- and- mechanical sewage treatment plant at Krzeszowice. Organic fertilizer doses were calculated on the basis of their nitrogen contents. The doses of essential fertilizer components were equal for all objects (except the control) and were as follows: 1.2 g N, 1.8 g P (for three years) and 1.4 g K·pot-1. Maize, KOKA cv. was the test plant. Following the plant harvest, maize dry weight was determined. Heavy metal contents were determined after dry mineralization using atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-AES). Organic materials caused a significant increase in maize yields. The yields in the series fertilized in autumn were higher in the objects receiving organic treatment as compared to spring fertilization. In comparison to farmyard manure tannery biological sludge applied in autumn was the most yield forming. Sludge from municipal treatments also acted more favourably than farmyard manure at both dates of application. Diversification in heavy metal contents in maize above ground parts was significant and depended both on the date of application and form of fertilizers. The metal contents in the objects receiving organic treatment did not exceed limit numbers for fodder usefulness. As compared to the above ground parts, maize roots were more abundant in heavy metals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność między pochodzeniem i terminem stosowania osadów ściekowych a plonowaniem kukurydzy i zawartością w niej metali ciężkich
nawożenie, osady ścieków komunalnych i przemysłowych, plonowanie, metale ciężkie, kukurydza
Badania prowadzono w doświadczeniu wazonowym, obejmującym 7 obiektów nawozowych w dwóch seriach - jedna seria założona została jesienią 2000 roku, a druga (o takim samym schemacie) wiosną 2001 roku. Schemat nawożenia: A - kontrola, bez nawożenia; B - NPK mineralne; C - obornik; D - osad z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków garbarskich; E – osad z chemicznej oczyszczalni ścieków garbarskich; F - osad z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Niepołomicach; G - osad z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Krzeszowicach. Dawki nawozów organicznych obliczono w oparciu o zawartość w nich azotu. Dawki podstawowych składników nawozowych były jednakowe we wszystkich obiektach (poza kontrolą) i wynosiły 1,2 g N, 1,8 g P (zastosowano na 3 Jata) i 1,4 g K·wazon-1. Rośliną testową była kukurydza odmiany "KOKA". Po zbiorze roślin określono plon suchej masy kukurydzy. Oznaczenie zawartości metali ciężkich w roślinach wykonano, po mineralizacji na sucho, według metody atomowej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ICP-AES). Materiały organiczne spowodowały istotny wzrost plonów kukurydzy. Plony w serii z nawożeniem jesiennym były wyższe w obiektach nawożonych organicznie, w porównaniu z nawożeniem wiosennym. W porównaniu do obornika najbardziej plonotwórczo działał osad biologiczny z garbami zastosowany w jesieni. Osady z oczyszczalni komunalnych działały również korzystniej niż obornik w obu terminach stosowania. Zróżnicowanie w zawartości metali ciężkich w częściach nadziemnych kukurydzy było istotne zarówno w zależności od terminu stosowania jak i fom1y nawozów. Zawartość tych metali w obiektach z nawożeniem organicznym nie przekraczała liczb granicznych przydatności paszowej. Korzenie kukurydzy były, w porównaniu z częściami nadziemnym, zasobniejsze w metale ciężkie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top