RESEARCH PAPER
Application computer tomography and image analysis method to investigation aggregate soil structure
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 43-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains a short presentation of the ideas underlying computer tomography. It points to the fact that when applying image analysis method to measure geometric parameters of soil aggregates displayed in tomographic images it is necessary to establish the relation between the minimum size of aggregate eligible for evaluation and the size of voxel. The analysis has been carried out for monoaggregate structures (the size of aggregates ranging from 1 to 7 mm) and encompassed two kinds of tomograms - those generated by computer tomographs as well as computer simulation. Quantitative analysis can be done if aggregate is at least 10 times bigger then voxel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie tomografii komputerowej i metody analizy obrazu do badania struktury gleby zagregowanej
tomografia komputerowa, analiza obrazu, agregaty glebowe, woksel
Artykuł zawiera krótkie omówienie zasady działania tomografii komputerowej. Zwrócono uwagę, że stosując metodę analizy obrazów do pomiarów parametrów geometrycznych agregatów glebowych zawartych w obrazach tomograficznych, konieczne jest określenie zależności między wielkością minimalnego, dającego się parametryzować agregatu, a rozmiarami woksela. Wykonano analizę tomogramów rzeczywistych oraz uzyskanych metodą symulacji komputerowej dla monoagregatowych struktur (agregaty od l do 7 mm). Stwierdzono, że warunkiem ilościowej analizy jest aby rozmiar agregatu był przynajmniej 10 razy większy od woksela.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top