Yielding and chemical composition of lettuce in dependence on nitrogen fertilisation and liming
 
More details
Hide details
1
Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 683-689
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the research on lettuce yielding and its chemical composition as dependent on ammonium nitrate and calcium carbonate doses. The experiment with lettuce cv. Omega was carried out in a greenhouse, in 2 litre pots, filled with transition peat, with liming in accordance with the experimental design. After the completion of the experiment, the substrate indicated a high content of calcium (1722, 2963, 4445 mg Ca dm-3). In objects with higher content of calcium an increase was observed in mineral nitrogen concentration, and a decrease of phosphorus and potassium. EC value was higher when the substrate had a higher content of mineral nitrogen and potassium. On the other hand, calcium did not influence that value. Yield of lettuce was formed first of all under the influence of nitrogen fertilisation. Taking into account the yield and nitrogen content in leaves, mineral nitrogen concentration in substrate in lettuce cultivation should not be higher than 180-200 mg N-NH4+N-NO3 dm-3. Content of calcium in lettuce leaves underwent slight changes, from 0.8 to 1.3% d.m. Lettuce leaves were healthy and no tipburn was noted, irrespective of the content in substrate and leaves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i skład chemiczny sałaty w zależności od nawożenia azotowego i wapno-wania
sałata, nawożenie azotowe, wapnowanie, skład chemiczny
W pracy przedstawiono wyniki badań nad plonowaniem sałaty, jej składu chemicznego w zależności od dawek saletry amonowej i węglanu wapnia. Doświadczenie z sałatą odmiany Omega przeprowadzono w szklarni, w doniczkach dwu litrowych napełnionych torfem przejściowym, zwapnowanym według schematu. Po zakończeniu doświadczenia wykazano w podłożu wysoką zawartość wapnia (1722, 2963, 4445 mg Ca•dm-3). W obiektach z wyższą zawartością wapnia stwier-dzono wzrost koncentracji azotu mineralnego oraz nieznaczny spadek fosforu i potasu. Wartość EC była wyższa, gdy więcej w podłożu było azotu mineralnego i potasu. Wapń natomiast na tę wartość nie wpływał. Plon sałaty kształtował się przede wszystkim pod wpływem nawożenia azotem. Biorąc pod uwagę plon, zawartość w liściach azotanów, koncentracja azotu mineralnego w podłożu w upra-wie sałaty nie powinna być wyższa niż 200 mg N-NH4+N-NO3•dm-3. Zawartość wapnia w liściach sałaty ulegała niewielkim zmianom, od 0,8 do 1,3% s.m. Liście sałaty były zdrowe, nie wystąpiło zamieranie brzegów liści (tipburn) niezależnie od zawartości wapnia w podłożu oraz liściach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top