RESEARCH PAPER
Yield of dry matter and starch of edible potato tubers in conditions of application of growth biostimulators and herbicide
 
More details
Hide details
1
Department of Agriculture, Pope John II State School of Higher Education in Biala Podlaska
 
 
Final revision date: 2018-10-19
 
 
Acceptance date: 2018-10-19
 
 
Publication date: 2018-10-30
 
 
Corresponding author
Alicja Joanna Baranowska   

Zakład Rolnictwa, Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 397-407
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Field experiments were conducted in the years 2015-2017 in the region of eastern Poland, in the Biała Podlaska Commune (52°02`N, 23°07`E) in the Lublin Voivodeship. The purpose of the study was to assess the effect of five methods of treatment involving application of growth biostimulators and herbicide on the yield of dry matter and starch of edible potato tubers. The experiments were performed in three replicates using the randomised split-block method. The examined factors included: factor I – three early cultivars of edible potato (Owacja, Bellarosa, Vineta), factor II – doses and dates of application of growth biostimulators: GreenOK-Universal Pro and Asahi SL as well as their combination with the Avatar 293 ZC herbicide. The highest yield of dry matter and starch of tubers was obtained from treatment 4 where, prior to sprouting, mechanical treatment was used, and after the final shaping of ridges and just before sprouting the Avatar 293 ZC herbicide at a dose of 1.5 dm3 ha–1, and then after sprouting the GreenOK Universal-PRO was applied three times at doses: 0.10 dm3 ha–1 – peak-end of sprouting + 0.15 dm3 ha–1 – covering of interrows + 0.15 dm3 ha–1 – flower bud break (the mean yield of dry matter was at the level of 9.0 t ha–1 and that of starch at the level of 6.3 t ha–1. However, the lowest yield of nutrients of potato tubers was obtained from the treatment where only mechanical treatment was used (treatment 1). Potato cultivars cultivated in the experiment and meteorological conditions also had a significant impact on the size of the yield of dry matter and starch of tubers. Growth biostimulators should find a wider application in agricultural practice as they are environment-friendly preparations and their use on agricultural crop plant fields gives notable production benefits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plon suchej masy i skrobi bulw ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania biostymulatorów wzrostu i herbicydu
ziemniak, metody pielęgnacji, GreenOk-Uniwersal Pro, Asahi SL, Avatar 293 ZC
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2015-2017 w rejonie Polski wschodniej, w gminie Biała Podlaska (52°02`N; 23°07`E), w województwie lubelskim. Celem badań było określenie wpływu metod pielęgnacji z zastosowaniem biostymulatorów wzrostu i herbicydu na plon suchej masy i skrobi bulw ziemniaka jadalnego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I czynnik – trzy wczesne odmiany ziemniaka jadalnego (Owacja, Bellarosa, Vineta), II czynnik – dawki i terminy aplikacji biostymulatorów wzrostu: GreenOk-Uniwersal Pro i Asahi SL oraz ich kombinacja z herbicydem Avatar 293 ZC. Największy plon suchej masy bulw i skrobi uzyskano na obiekcie 4., na którym do wschodów zastosowano pielęgnację mechaniczną, a po ostatecznym ukształtowaniu redlin tuż przed wschodami herbicyd Avatar 293 ZC w dawce 1.5 dm3·ha–1, następnie po wschodach trzykrotnie aplikowano bioaktywator GreenOK Universal-PRO w dawkach: 0.10 dm3·ha–1 – pełnia-koniec wschodów + 0.15 dm3·ha–1 – zakrywanie międzyrzędzi + 0.15 dm3·ha–1 – zawiązywanie pąków kwiatowych (średni plon suchej masy kształtował się na poziomie: 9.0 i 6.3 t·ha–1 skrobi). Natomiast najmniejsze plony składników odżywczych bulw ziemniaka uzyskano na obiekcie, na którym stosowano wyłącznie pielęgnację mechaniczną (obiekt 1). Na wielkość plonu suchej masy bulw i skrobi istotny wpływ miały również uprawiane w doświadczeniu odmiany ziemniaka oraz warunki meteorologiczne. Biostymulatory wzrostu powinny znaleźć szersze zastosowanie w praktyce rolniczej ponieważ są to preparaty przyjazne środowisku oraz ich stosowanie na plantacjach roślin rolniczych przynosi wymierne korzyści produkcyjne.
 
REFERENCES (35)
1.
Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M., 1998. Agrometeorology (in Polish). PWN, Warsaw.
 
2.
Barbaś P., Sawicka B., 2016. Impact of the methods of removing weeds on the content and yield of dry matter and starch in tubers of two potato cultivars (in Polish). Fragm. Agron., 33(4), 7-17.
 
3.
Bishwoyog B., Swarnima K.C., 2016. Effect of potassium on quality and yield of potato tubers –a review. International Journal of Agriculture & Environmental Science, 3, 9-14.
 
4.
Camire M.E., Kubow S., Donnelly D.J., 2009. Potatoes and human health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 49(10), 823-840, doi:10.1080/10408390903041996.
 
5.
Gabriel W., Świeżyński K., 1977. Potato cultivation and seed production (in Polish). PWRiL, Warsaw.
 
6.
Grudzińska M., Czerko Z., Wierzbicka A., Borowska-Komenda M., 2016. Changes in the content of reducing sugars and sucrose in tubers of 11 potato cultivars during storage at the temperature of 5 and 8°C (in Polish). Acta Agroph., 23(1), 31-38.
 
7.
Gugała M., Zarzecka K., 2010. The influence of herbicides on the content of dry matter, protein and starch in potato tubers (in Polish). Biul. IHAR, 257/258, 111-119.
 
8.
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H., 2017. The impact of herbicides and growth biostimulants on reduced weeding and yielding of edible potato (in Polish). Fragm. Agron., 34(4), 59-66.
 
9.
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, 2015. Characteristics.
 
10.
Kołodziejczyk M., 2013. Phenotypic variation of yield, chemical composition and selected qualitative features of medium late tubers (in Polish). Acta Agroph., 20(3), 411-422.
 
11.
Krzysztofik B., 2009. The impact of farming on the degree of alignment of the size of potato tubers and the yield of starch (in Polish). Acta Agroph., 14(2), 355-365.
 
12.
Lamberti M., Geiselmann A., Conde-Petit B., Escher F., 2004. Starch transformation and structure development in production and reconstitution of potato flakes. LWT – Food Sci. Technol., 37(4), 417-427.
 
13.
Leszczyński W., 2004. Resistant starch – classification, structure, production. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13(54), SI 1, 37-50.
 
14.
Leszczyński W., 2012. Nutritional value of potato and potato products (in Polish). Biul. IHAR, 266, 5-20.
 
15.
Lisińska G., 2000. Raw material and technological factors shaping the quality of potato products. Scientific Conference Materials. Potato intended for consumption and industrial use and its processing (in Polish). Polanica Zdrój, November 8th, 51-59.
 
16.
Lutaladio N.B., Castaldi L., 2009. Potato: The hidden treasure. J. Food Comp. Anal., 22, 491-493, doi:10.1016/j.jfca.2009.05.002.
 
17.
Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A., 2007. The impact of the Asahi SL and Atonik SL biostimulants on qualitative characteristics of potato tubers (in Polish). J. Res. App. Agric Eng., 52(3), 109-112.
 
18.
Marle T. van, Stolle-Smits T., Donkers J., Dijk V. van, Voragen A.G.J., Recourt K., 1997. Chemical and microscopic characterization of potato (Solanum tuberosum L.) cell walls during cooking. J. Agric. Food Chem., 45(1), 50-58, doi:10.1021/jf960085g.
 
19.
Matyjaszczyk E., 2015. Introduction of biostimulants to the market in Poland. Current situation and legal conditions (in Polish). Przemysł Chemiczny, 94(10), 1841-1844.
 
20.
Paradikovic N., Vinkovic T., Vrcek I.V., Zuntar I., Bojic M., and Medic-Saric M., 2011. Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. J. Sci. Food Agric., 91, 2146-2152.
 
21.
Pszczółkowski P., Sawicka B., 2018. The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes. Acta Agroph., 25(2), 239-255, doi:10.31545/aagr/93104.
 
22.
Puła J., Skowera B., 2004. Variability of qualitative characteristics of potato tubers of the Mila cultivar grown on light soil depending on weather conditions (in Polish). Acta Agroph., 3(2), 359-366.
 
23.
Rudzińska-Mękal B., 2000. Modification of the chemical composition of potato tubers by synthetic growth regulators Mival and Moddus 250 ME. Doctoral thesis. Wydz. Rol. AR w Lublinie, 1-137.
 
24.
Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T., 2015. The impact of environmental conditions on the content of starch in tubers of medium early potato cultivars (in Polish). Acta Agroph., 22(3), 279-289.
 
25.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2009. Effects of combined application of foliar fertilizers and growth biostimulators in cultivation of new potato cultivars. Annales UMCS, Sec. E, 64(2), 29-38.
 
26.
Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2011. Determinants of yield potential of medium late and late potato cultivars in the conditions of Central-Eastern Poland (in Polish). Biul. IHAR 259, 219-228.
 
27.
Sawicka B., Noaema A.H., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Barbaś P., 2016. Nutritional value of potato tubers in the conditions of application of growth bioregulators. In: Bioproducts – acquisition, properties and application in food production (in Polish) (Eds G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz). Faculty of Food Science and Nutrition of the Poznań University of Life Sciences, 65-73.
 
28.
Trawczyński C., 2014. The impact of amino acid-based biostimulant – Tecamin – on the yield and quality of potatoes (in Polish). Ziemniak Polski, 3, 29-34.
 
29.
Trawczyński C., 2016. The impact of cultivar and weather conditions during the vegetation period on the content of selected nutrients and anti-nutrients in potato tubers (in Polish). Acta Agroph., 23(1), 119-128.
 
30.
Trętowski J., Wójcik R., 1988. Methodology of agricultural experiments (in Polish). WSRP Publishing House, Siedlce.
 
31.
Wierzbicka A., 2012. The impact of cultivar, nitrogen fertilization and date of harvest on the content of dry matter and starch in tubers of early potatoes (in Polish). Fragm. Agron., 29(2), 134-142.
 
32.
Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Sienkiewicz S., 2015. Effect of biostimulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem., 20(3), 757-768, doi:10.5601/jelem.2014.19.4.799.
 
33.
Zarzecka K., Gugała M., 2013. The effects of soil fertilizer UGmax on yield of potato tubers and its structure (in Polish). Biul. IHAR, 267, 107-112.
 
34.
Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 2002. Standards and quality requirements of edible potato and potato intended for food processing. In: Production and market of edible potato (in Polish) (Ed. J. Chotkowski). Wieś Jutra, 183-192.
 
35.
Zgórska K., Grudzińska M., 2012. Changes in selected quality characteristics of potato tubers during storage (in Polish). Acta Agroph., 19(1), 203-214.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top