RESEARCH PAPER
The use of helium- neon laser and their biostimulation effect in study on andean lupin
 
More details
Hide details
1
Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, Poland
 
2
Hodowla Roślin Smolice, Oddział w Przebędowie, 64-620 Murowana Gaślina, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 159-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present the influence of laser light and two chemomutagens on variability of traits in andean lupin (Lupinus mutabilis Sweet). For seed irradiation the helium-neon laser with wavelength 632 nm and power density – 1 mW/cm2 was chosen. The value of morphological and yield contributing traits were measured in field conditions during the vegetation period and after harvesting of plants. As opposed to chemomutagens, the laser light induced biostimulation effect. This effect depended on laser exposure time and kind of analyzed trait. As compared to control combination, the biostimulation effect was expressed by increasing of plants emergence, early flowering, greater number of branches with seeds, increasing of pods number and seeds per plant. The laser light was more effective for pods and seeds number per main stem as compared to this traits of lateral branches.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie biostymulującego działania światła lasera helowo -neonowego w badaniach nad łubinem andyjskim
biostymulacja, chemomutageny, laser, łubin andyjski, struktura plonu, zmienność cech
Badano wpływ lasera oraz dwóch chemomutagenów (MNU i NaN3) na zmienność cech u łubinu andyjskiego. Do naświetlania nasion wykorzystano laser helowo-neonowy o długości fali 632,8 nm i mocy padającego światła o wartości powierzchniowej gęstości mocy l mW/cm2. Pomiary wartości cech morfologicznych oraz struktury plonu prowadzono w warunkach pola doświadczalnego IGR PAN. W przeciwieństwie do chemomutagenów światło lasera indukowało efekt biostymulacji a jej wartość zależna była od czasu naświetlania oraz rodzaju badanej cechy. Obserwowany efekt w porównaniu z kombinacją kontrolną wyrażał się większą liczbą wschodzących roślin, przyśpieszeniem kwitnienia, wzrostem liczby pędów z nasionami oraz wyższą liczbą strąków i nasion z rośliny. W obrębie rośliny efekt biostymulacji był wyższy w odniesieniu do pędu głównego aniżeli pędów bocznych. Uzyskane wyniki wskazują, że laser helowo-neonowy w przedziale światła czerwonego można traktować jako efektywny biostymulator i może być wykorzystany do przedsiewnego naświetlania nasion łubinu andyjskiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top