RESEARCH PAPER
Pre-sowing influence of laser radiation on spring wheat sowing material
 
More details
Hide details
1
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 179-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the research was 10 spring wheat cultivars: Alkora, Banti, Eta, Henika, Hera, Igna, Ismena Jota, Omega and Sigma. The grains of this cultivars were treated with different radiation doses using He-Ne laser. Germination energy and germination capacity, root length, coleoptile and first leaft length were observed. The results of the experiment were analysed statistically. The reaction of investigation cultivars on laser radiation were differentiated, the statistically analyse have shown significant differences interaction of cultivars and using doses. It was found that differentiated influence of laser radiation on investigated characters was depended from doses and genotypes sensibility.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przedsiewne oddziaływanie światła laserowego na cechy materiału siewnego pszenicy jarej
laser, pszenica, cechy materiału siewnego
Materiał do badań stanowiło 10 odmian pszenicy jarej: Alkora, Banti, Eta, Henika, Hera, Igna, Ismena, Jota, Omega, Sigma. Ziarno naświetlono promieniami lasera He-Ne stosując zróżnicowane dawki. Oceniano energię i zdolność kiełkowania oraz obserwowano wzrost korzenia, koleoptyla i nadziemnej części siewki. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Reakcja badanych odmian na działanie światła laserowego była zróżnicowana, analiza statystyczna wykazała istotność interakcji odmian i zastosowanych dawek. Zróżnicowany wpływ promieniowania laserowego na badane cechy zależał od wysokości dawki oraz wrażliwości genotypu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top