RESEARCH PAPER
Selected properties of sew age sludge from sew age treatment plants in Wielkopolska.
Part. III. Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 71 F, 60-625 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 91-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The examined sewage sludge was found to contain various quantities of heavy metals, including Cu, Zn and Mn, which are indispensable for plants. It is evident from research results that despite high unit range of extreme quantities of individual elements according to mean concentrations, nickel was the only one, which occurred in quantities exceeding the standard quantity acceptable in agricultural utilisation of sludge. The performed analyses revealed the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). The total of 15 PAHs ranged from 237 to 400 μ/kg of which the dominant ones were 3 and 4 ring compounds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski.
Cz. III. Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
osady ściekowe, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
W składzie osadów ściekowych stwierdzono zróżnicowane ilości metali ciężkich, wśród których wymienić należy Cu, Zn i Mn jako pierwiastki niezbędne dla wzrostu i rozwoju roślin. Z badań wynika, że mimo jednostkowo dużego zakresu ilości ekstremalnych poszczególnych pierwiastków według zawartości średnich tylko nikiel przekraczał dopuszczalną normę umożliwiającą rolnicze wykorzystywanie osadów. W osadach stwierdzono również obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), których suma wahała się od 275 do 401 μg·kg-1 s.m. Wśród nich dominujący udział miały związki zawierające trzy i cztery pierścienie benzenowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top