RESEARCH PAPER
The effect of temperature on the relationship between ultra weak luminescence and the rate of water absorbtion by imbibing grain
 
More details
Hide details
1
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 197-214
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of temperature on the rate (V) of water taken up by imbibing wheat grain and on the intensity (I) of ultraweak luminescence (USL) emitted by the grain has been studied. The study was carried out in seven temperatures ranging from 288 K to 338 K and during imbibition period of eight hours. The amount of water taken up by grain was estimated by measuring masses of samples after given time of immersion in water. V was estimated by calculating the mass gains of the samples in each immersion periods. I was measured by an apparatus of high-sensitivity in the spectral range from 300 nm to 760 nm working in the single-photon-counting technique. The obtained results were presented as dependencies of V on t and I on t. Excellently good approximations for these dependencies were obtained by using regression curves described by two superposed exponential functions. Then the activation energies of the water absorption process and of the process leading to the USL emission were calculated. It has been also shown that I depends on V in temperatures ranging from 288 K to 338 K.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury na zależność ultrasłabej luminescencji od szybkości pobierania wody w okresie pęcznienia ziarna pszenicy
ziarno pszenicy, szybkość pobierania wody, ultrasłaba luminescencja, energia aktywacji
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na szybkość (V) procesu pobierania wody i na natężenie (I) zjawiska ultrasłabej luminescencji (USL) wykonanych podczas pęcznienia ziarna pszenicy. Badania prowadzono w siedmiu temperaturach z zakresu od 288 K do 338 K w ciągu ośmiogodzinnych okresów pęcznienia. Ilość wody pobieranej przez ziarno oceniano ważąc próbki ziarna po upływie zadanego czasu zanurzenia ich w wodzie. V wyznaczono obliczając przyrosty masy próbek ziarna po upływie określonych okresów ich pęcznienia. I mierzono aparaturą optoelektroniczną o wysokiej czułości w zakresie spektralnym od 300 nm do 760 nm procującą w układzie zliczania pojedynczych fotonów. Otrzymane wyniki badań przedstawiono w postaci zależności V od t i I od t. Bardzo dobre przybliżenie takich zależności otrzymano stosując równania regresji opisane superpozycją dwóch funkcji wykładniczych. Następnie wyznaczono energie aktywacji procesu pobierania wody i procesu prowadzącego do emisji USL. Wykazano również, że I zależy od V w zakresie temperatur zawartych w przedziale od 288 K do 338 K.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top