RESEARCH PAPER
Mathematical modelling of dried apple tissue rehydration process
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 193-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water absorption and soluble leakage during rehydration of convective, microwave-convective and freeze dried apple at 4, 25 and 40°C was studied using Peleg's equation and its modification. The equations gave a reasonable fit to experimental data for almost all experiments, but could not be used for mathematical description of soluble leakage from freeze dried material during rehydration at 40°C. Peleg constants K2 and K2', characterised sorption properties and ability to soluble leakage, were unaffected by temperature of rehydration. Temperature dependence of the reciprocal of the constants K1 and K1' was determined using an Arrhenius equation. Activation energy was calculated, what could give an indication of the temperature sensitivity of the sorption characteristics and ability to soluble leakage of dried apple.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Matematyczne modelowanie procesu rehydracji suszonej tkanki jabłka
model Pelega, energia aktywacji, absorpcja wody, ubytek suchej substancji
W pracy zbadano możliwość zastosowania równania Pelega do opisu procesu absorpcji wody oraz modyfikacji tego równania do opisu wypływu składników suchej substancji w czasie rehydracji w temperaturze 4, 25 i 40°C jabłka suszonego metodą sublimacyjną, konwekcyjną i konwekcyjno-mikrofalową. Użyte równania dobrze opisują dane doświadczalne, za wyjątkiem procesu ubytku składników suchej substancji z suszu sublimacyjnego uwadnianego w temperaturze 40°C. Wartości stałych K2 i K2', charakteryzujących właściwości sorpcyjne oraz zdolność do utrzymywania składników suchej substancji, są niezależne od temperatury rehydracji. Zależność odwrotności stałych K1 i K1' od temperatury opisano stosując równanie Arrheniusa. Obliczono energię aktywacji, przez co oszacowano wrażliwość badanych suszy na zmianę temperatury rehydracji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top