RESEARCH PAPER
Nitrogen transformations and their circumstances in soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-03
 
 
Acta Agroph. 2002, (64), 3-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Factors influencing procedure and accuracy of determination of the angle of internal friction of plant granular materials were analysed using an ex ample of wheat grain and rape seeds. The triaxial compression test and the direct shear test were used for investigations. Formation of the shear band was experimentally analyzed. The influence of the ratio of sample size to grain size was studied. Influence of the bulk density and the moisture content on measurement of the angle of internal friction was determined. Correction of change of the sample crosssection was considered. Upper limit of the grain moisture content allowing for determination of the angle of internal friction with applied methods was determined. Obtained results allowed to specify general recommendations of current standards concerning procedures of determination of the angle of internal friction of plant granular materials considering their particular physical proprieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich
kąt tarcia wewnętrznego, materiał sypki, test trójosiowego ściskania, test bezpośredniego ścinania, warstwa ścinania, gęstość krytyczna
W pracy przeprowadzono analizę czynników wpływających na sposób wyznaczania i dokładność pomiarów kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich. Do badań wykorzystano metodę trójosiowego ściskania i bezpośredniego ścinania. Przeprowadzono analizę doświadczalną procesu formowania się warstwy ścinania. Określono wpływ stosunku wielkości próbki do wielkości ziarna ośrodka na wynik pomiaru. Określono wpływ gęstości i wilgotności materiału na wynik pomiaru kąta tarcia wewnętrznego. Uwzględniono wpływ zmiany pola powierzchni przekroju poprzecznego próbki w trakcie jej deformacji na wynik pomiaru. Określono górną granicę wilgotności materiału, dla której możliwy był pomiar kąta tarcia wewnętrznego zastosowanymi metodami. Uzyskane wyniki pozwoliły doprecyzować ogólne zalecenia pomiarowe aktualnych norm i dostosować je do wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich stosownie do ich specyficznych właściwości fizycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top