RESEARCH PAPER
Effect of foliar application of fertilizers and growth stimulators on the yield of runner bean cultivated in the hop-garden
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture, Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 203-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present research was to evaluate the influence of two foliar fertilizers (Tytanit and Tytoń-Vit) and a preparation from the growth stimulator group (Atonik) on the yield of runner bean (cultivar Piękny Jaś) cultivated in a hop-garden. The results showed positive effects of the preparations applied on some elements of the plant yield structure (number o f pod sets and 1000-seeds weight) and, in consequence, on seed yield. Among the tested preparations, the best results were achieved in the object with Tytanit application. The results confirm the usefulness of the trailing runner bean for the hop-garden constructions. Cultivation of the runner bean "Piękny Jaś" in the hop-garden can be considered as an alternative solution for the cone overproduction or "break" in a many-year cultivation, e.g. for variety replacement.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego stosowania nawozów i stymulatorów wzrostu na plony nasion fasoli tycznej uprawianej w chmielniku
fasola wielokwiatowa tyczna – Piękny Jaś, chmielnik, dokarmianie dolistne, stymulatory wzrostu, plony nasion
Tematem badań była ocena wpływu dwóch nawozów dolistnych (Tytoń-Vit i Tytanit) oraz preparatu z grupy stymulatorów wzrostu (Atonik) na plony nasion fasoli wielokwiatowej tycznej Piękny Jaś, uprawianej w chmielniku. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ stosowanych preparatów na niektóre elementy struktur) plonu roślin fasoli, (liczbę zawiązanych strąków oraz masę 1000 nasion), a w konsekwencji na plony nasion. Spośród ocenianych preparatów najlepsze wyniki uzyskano w obiekcie z Tytanitem. Wyniki badań uzasadniają też celowość prowadzenia roślin fasoli tycznej na konstrukcji nośnej chmielnika. Uprawę fasoli w chmielniku można traktować jako alternatywne rozwiązanie w okresie nadprodukcji szyszek bądź przerywnika w wieloletniej uprawie tej rośliny, np. podczas wymiany odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top