RESEARCH PAPER
The influence of organic additives to sewage sludge on PAH concentration in made composts
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łódzki 4, l0-718 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 65-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to define changes of PAH content in sewage sludge composted with addition of another organic materials. The investigated sewage sludge was composted without additives and with straw, manure and sawdust addition. During the 24 weeks of composting process, significant increase of six determined PAHs amount in all experimental objects were observed. Among of six indicated compounds, only fluoranten content decreased during composting. The concentration of another fifth- and sixth- cycled hydrocarbons were significantly increased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatków organicznych do osadów ściekowych na zawartość węglowodorów aromatycznych w wyprodukowanych kompostach
osad ściekowy, kompostowanie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Celem pracy było określenie zmian zawartości wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach ściekowych poddanych łącznemu kompostowaniu z różnymi materiałami organicznymi. Badane osady kompostowano same oraz z dodatkiem słomy, obornika i trocin. Podczas 24 tygodniowego kompostowania suma sześciu oznaczonych WWA znacznie wzrosła we wszystkich badanych obiektach. Spośród badanych węglowodorów zawartość 4 pierścieniowego fluorantenu spadła w czasie kompostowania. Koncentracja 5 i 6 pierścieniowych WWA wyraźnie się podniosła podczas kompostowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top