RESEARCH PAPER
The effect of organic fertilisation and different nitrogen rates on the selenium content in potato tubers and soil on the background of its some properties
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry, University of Technology and Agricutlure, ul. Bemardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 
2
Department of Agricultural Chemistry, University of Technology and Agricutlure, ul. Bemardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 55-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the effect of FYM fertilisation and different doses of nitrogen on the selenium content in soil and potato tubers. Plant and soil samples were collected from long-term static experiment, which was design as the system of randomised sub-blocks in four replications. The soil under study was fertilised with nitrogen at the rates of 60, 120 and 180 kg ha-1 in variant with FYM or without FYM fertilisation. The selenium content in soil and plants was determined fluorometrically with 2,3-diaminonaphtalene after microwave digestion. Total selenium content in soil sampled from control plots ranged 0.040-0.085 mg·kg-1. The application of FYM had an influence observed as an increase of total selenium content in soil under study. Statistical analysis confirmed that FYM fertilisation and nitrogen rates significantly affected total selenium content in soil and potato tubers. We found that percentage contribution of DTPA extractable selenium in total selenium content was between 6,1-12,8%. Total selenium content in potato tubers was generally highest in samples collected from plots with FYM fertilisation in comparison with the soil from variant without organic fertilisation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ na wożenia organicznego i zróżnicowanych dawek azotu na zawartość selenu w bulwach ziemniaka i glebie na tle jej niektórych właściwości
Wpływ nawożenia organicznego i zróżnicowanych dawek azotu na zawartość selenu w bulwach ziemniaka i glebie na tle jej niektórych właściwości
Celem pracy było określenie wpływu zróżnicowanych dawek azotu oraz nawożenia obornikiem na zawartość selenu w glebie i bulwach ziemniaka. Próbki glebowe i roślinne pobrano z wieloletniego statycznego doświadczenia polowego założonego na glebie płowej typowej, w czterech powtórzeniach, metodą losowanych podbloków w układzie zależnym. W schemacie doświadczenia uwzględniono nawożenie azotem w dawkach 60, 120 i 180 kg·ha-1 w wariancie z zastosowaniem obornika oraz bez obornika, z poletkiem kontrolnym (bez dodatku azotu). Zawartość selenu ogółem w glebach i materiale roślinnym oznaczono metodą Watkinsona. Zastosowanie nawożenia obornikiem spowodowało prawie 2-krotny wzrost zawartości selenu ogółem w badanej glebie płowej w porównaniu z jego zawartością w glebie poletek kontrolnych. Na zawartość selenu ogółem w glebie oraz w bulwach ziemniaka w sposób istotny wpływały zarówno nawożenie organiczne jak i stosowane dawki azotu. Udział zawartości SeDTPA w zawartości selenu ogółem w badanej glebie płowej wynosił od 6,1-12,8%. Najwyższą zawartość selenu oznaczono w bulwach zebranych z poletek kontrolnych. Zaobserwowano obniżenie się zawartości selenu w bulwach ziemniaka wraz ze wzrostem zastosowanej dawki azotu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top