Weed infestation of potato canopy dependent on tillage system, mineral fertilization and intensity of protection
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Ecology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 423-433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this work was to determine the influence of conventional and ploughless tillage systems upon potato canopy infestation at two differentiated fertilization and plant protection levels on a light soil. Before closing of rows and before harvest of potato tubers the assessment of canopy infestation was made with quantitative-weighting method. The density of weed individuals were counted, the species composition and the air-dry of above-ground parts were estimated from randomly located sample areas of 150 cm x 33.4 cm in size at two sites on each plot. The obtained results were analysed statistically by means of variance analysis. The mean values were compared by means of Tukey`s test i.e. the smallest significant differences. Tillage systems did not differentiate significantly the number of weeds in potato canopy. Number of dicotyledonous weeds, monocotyledonous weeds, total weeds and dry matter of weeds was higher on objects with basic fertilization and plant protection level in comparison with the intensive ones. Conventional tillage system caused a decrease – before closing of rows and before tuber harvest – in the numbers of the following species of weeds: Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Poa annua and Agropyron repens. Intensive level of fertilization and plant protection decreased weed infestation first of all with respect to such species as Matricaria maritima, Chenopodium album and Echinochloa crus-galli in comparison with the basic treatments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego i intensywności ochrony
ystem uprawy, poziom nawożenia mineralnego, poziom ochrony chemicznej, zachwaszczenie, ziemniak
W pracy przedstawiono wpływ płużnego i bezorkowego systemu uprawy roli oraz zróżnicowanych poziomów nawożenia i ochrony chemicznej na strukturę zachwaszczenia łanu ziemniaka. Przed zwarciem rzędów oraz przed zbiorem bulw określono liczbę, skład gatunkowy i powietrznie suchą masę nadziemnej części chwastów w dwóch losowo wyznaczonych miejscach każdego poletka przy użyciu ramki o wymiarach 150 cm x 33,4 cm. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Średnie porównano przy pomocy najmniejszych istotnych różnic testem Tukeya. Systemy uprawy roli nie różnicowały istotnie liczby chwastów w łanie ziemniaka. W obiektach podstawowego poziomu nawożenia i ochrony liczba chwastów ogółem oraz ich powietrznie sucha masa były większe w porównaniu z obiektami wariantu intensywnego. Płużny system uprawy roli w obydwu terminach oceny zachwaszczenia ograniczał występowanie Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Poa annua i Agropyron repens. Intensywny poziom nawożenia i ochrony zmniejszał przede wszystkim występowanie Matricaria maritima, Chenopodium album i Echinochloa crus-galli w porównaniu z poziomem podstawowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top