Weather conditions determining variability of suspended particulate matter concentration in Pomerania
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-434 Szczecin
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 357–368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was aimed at the assessment of the effect of the main meteorological elements on suspended particulate matter concentration in Pomerania. The essential material was based on the average diurnal (24 hr period) concentration of suspended total particulate matter (TSP) and dust of isolated grain below 10 μm (PM10) gathered in 1993-2002 at eight municipal measurement stations of the Main Inspectorate for Environmental Protection and on average ten-day period values of nine meteorological elements from the stations of the Institute of Meteorology and Water Management. In the analysed multi-year period of 1993-2002, weather conditions, along with statistically significant trend of immission, accounted for from 9 to 25% of the value of ten-day period concentration of suspended particulate matter in individual months, and 17 to 44% of these values in the calendar seasons of the year. In the complex of meteorological conditions determining the concentration of suspended particulate matter PM10 the largest role was played by the frequency of precipitation expressed by the number of days with diurnal (24 hr period) rainfall of at least 0.5 mm, whereas the role of air temperature and speed of wind was smaller.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki meteorologiczne kształtujące zmienność stężenia pyłu zawieszonego na Pomorzu
stężenie pyłu całkowitego (TSP) i < 10 m (PM10), elementy meteorologiczne, analiza regresji, Polska północno-zachodnia
Celem pracy była ocena wpływu głównych elementów meteorologicznych na stężenie pyłu zawieszonego na Pomorzu. Materiały podstawowe stanowiły średnie dobowe stężenia pyłu zawieszonego całkowitego (TSP) oraz pyłu z separacją ziaren poniżej 10 μm (PM10) w latach 1993-2002, pochodzące z ośmiu miejskich stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-wiska oraz średnie dekadowe wartości dziewięciu elementów meteorologicznych ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W analizowanym wieloleciu 1993-2002 warunki meteorologiczne, łącznie ze statystycznie istotnym trendem imisji, wyjaśniały od 9 do 25% wielkości dekadowego stężenia pyłu zawieszonego w poszczególnych miesiącach i od 17 do 44% – w kalendarzowych porach roku. W kompleksie warunków meteorologicznych kształtujących stężenia pyłu zawieszonego PM10 największą rolę odgrywała częstość opadów, wyrażona liczbą dni z opadem dobowym co najmniej 0,5 mm, mniejszą natomiast temperatura powietrza oraz prędkość wiatru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125