Meteorological factors limiting winter triticale yields in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 103-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study, average winter triticale grain yield data gathered at 50 COBORU experimental stations throughout Poland in the years 1982-1996 were used as well as the meteoro-logical data obtained from 57 IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) meteoro-logical stations, recorded in the following monthly forms in the years 1971-2000: real sunshine totals (h), average, maximum and minimum air temperature (toC), average relative air humidity taken at 1 p.m. (percentage), and precipitation totals (mm). It was observed that good yields of winter triticale grain were more endangered by low temperature of air occurring from December to March, by high level of precipitation in October, and by high air temperature in May. As far as the cultivation of winter triticale in wheat soils is concerned, climatic conditions are of no danger nearly throughout the whole country. In the case of rye soils, the zone of very small risk amounts to about 40% of the area of Poland, mainly in the western and central parts of the country. The zone of small risk amounts to about 35% of the area of Poland, mainly in the south west of Poland and in Pojezierze Pomorskie (Pomeranian Lake Region) and in the south western part of Pojezierze Mazurskie (Masurian Lake Region); the zone of medium risk – 20% of the area of the country, mainly in the northern part of Pomerania; the zone of great risk – about 5% of the territory of Poland in the north western part of the country.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elementy meteorologiczne ograniczające plony pszenżyta ozimego w Polsce
pszenżyto ozime, plony ziarna, elementy meteorologiczne, strefy klimatycznego ryzyka
W opracowaniu wykorzystano średnie plony ziarna pszenżyta ozimego z 50 stacji doświadczalnych COBORU położonych na obszarze całej Polski, w latach 1982-1996. Ponadto wykorzystano dane meteorologiczne z 57 stacji meteorologicznych IMGW, w postaci miesięcznych: sumy usłonecznienia rzeczywistego (h), średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza (toC), średniej wilgotności względnej powietrza z godziny 13 (%) i sumy opadów atmosferycznych (mm), z lat 1971-2000. Stwierdzono, że zwiększone zagrożenie dla dobrych plonów ziarna pszenżyta ozimego powoduje niska temperatura powietrza w miesiącach od grudnia do marca, wysokie opady w październiku i wysoka temperatura powietrza w maju. Dla uprawy pszenżyta ozimego na glebach pszennych warunki klimatyczne nie stanowią zagrożenia na niemal całym obszarze kraju. W przypadku uprawy na glebach żytnich, strefa o bardzo małym ryzyku zajmuje około 40% powierzchni Polski, głównie na zachodzie i w centrum. Strefa o małym ryzyku zajmuje około 35% powierzchni kraju, przede wszystkim na południowym wschodzie Polski, na Pojezierzu Pomorskim i w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego; strefa o ryzyku średnim – około 20% powierzchni, głównie w północnej części Pomorza; strefa o dużym ryzyku – około 5% terytorium Polski w północno-wschodniej części kraju.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top