Analysis of selected air pollutants variability depending on precipitation in Ursynów area
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology, Faculty of Engineering and Environmental Science, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 419-434
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was to determine the concentration variability of gaseous effluents (NO2 and SO2) and of particulate matter pollution (PM10) depending on precipitation, and also an attempt at finding an empirical relationship of particulate matter (PM10) washing out effectiveness with precipitation intensity, duration and rate. Washing out effectiveness ΔS was calculated as particulate matter concentration decrease caused by precipitation, expressed as percentage of PM10 concentration before precipitation occurrence. In this paper mean daily and mean hourly values of gaseous effluents (NO2 and SO2) concentration and of particulate matter (PM10) concentration were used, previously recorded at the air quality monitoring station Ursynow from 2004 to 2007, as well as daily and hourly precipitation rates from the station MzWarszSGGW which belongs to the Chair of Meteorology and Climatology of Warsaw University of Life Sciences. The results shown in the paper generally confirm a favourable role of precipitation in decreasing the atmosphere pollution – especially particulate matter (PM10). The resulting determination coefficients should be regarded mainly as statistical indicators of precipitation role which certainly do not determine its quantitative effectiveness. The analysis concerning the empirical relationship of particulate matter (PM10) wash-ing out with precipitation intensity, duration and rate indicated that there existed a weak, statistically significant correlation of the effectiveness of particulate matter removal from the air with both the duration of precipitation as well as precipitation rate, and the resulting formula, in the form of linear function, explains about 10% of ΔS variability.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zmienności wybranych zanieczyszczeń powietrza w zależności od opadów atmosferycznych w rejonie Ursynowa
stężenie zanieczyszczenia, wysokość opadu atmosferycznego, czas trwania opadu, natężenie opadu, analiza regresji
Celem pracy było określenie zmienności stężenia zanieczyszczeń gazowych (NO2 i SO2) i pyłowych (PM10) w zależności od warunków opadowych, oraz próba ustalenia empirycznej zależności skuteczności wymywania pyłu zawieszonego od natężenia, czasu trwania i wielkości opadu atmosferycznego. Skuteczność wymywania (ΔS) obliczano jako ubytek stężenia pyłu, spowodowany opadem atmosferycznym, wyrażony w % zawartości pyłu przed wystapieniem opa-du. W pracy wykorzystano średnie dobowe i średnie 1-godzinne wartości stężenia zanieczyszczeń gazowych (NO2 i SO2) i pyłowych (PM10) ze stacji monitoringu powietrza na Ursynowie (MzWar-szUrsynow) z lat 2004-2007 oraz dobowe i 1-godzinne sumy opadów atmosferycznych ze stacji MzWarszSGGW należącej do Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW. Zaprezentowane wyniki świadczą o wpływie opadów atmosferycznych na zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery – szczególnie pyłem zawieszonym PM10. Otrzymane zależności w postaci równań regresji prostej należy traktować głównie jako statystyczny wskaźnik roli opadów, który z pewnością nie przesądza o ich ilościowej skuteczności. Analiza dotycząca ustalenia empirycznej zależności wymywania pyłu zawieszonego PM10 od natężenia, czasu trwania i wysokości opadu atmosferycznego wykazała, że istnieje słaba, istotna statystycznie, korelacja pomiędzy skutecznością usuwania pyłu z powietrza a czasem trwania opadu i sumą opadu, a uzyskana zależność w postaci równania prostej tłumaczy ok. 10% zmienności (ΔS).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top