Relation of topsoil temperature daily amplitudes with air temperature daily amplitudes and other meteorological elements
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 657–667
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper concerns the relation between topsoil and air temperature daily amplitudes with regard to meteorological conditions. The bare soil temperature (at depths of 1 and 5 cm) data from the days without precipitation (only) in some periods of May–July were taken into consideration. The regression equations for topsoil temperature daily amplitudes with regard to the meteorological data combinations were determined, and the values of the determination coefficients as well as the significance of separate variables were analyzed. It was found that values of soil temperature daily amplitude were estimated more precisely on the basis of some meteorological data than by using air temperature amplitude only. The highest accuracy of the estimation was obtained when the daily sums of solar radiation were included to the meteorological data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związek amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie przypowierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi
temperatura gleby, amplitudy dobowe temperatury, elementy meteorologiczne
Praca dotyczy relacji między amplitudą dobową temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby bez roślin (na głębokości 1 i 5 cm) a amplitudą dobową temperatury powietrza (na wysokości 2 m) oraz innymi danymi meteorologicznymi. Podstawę analiz stanowiły dane z dni bezopadowych w miesiącach maj – lipiec. Wyznaczono równania określające związek amplitud dobowych temperatury gleby i powietrza oraz związek amplitud dobowych temperatury gleby z wybranymi elementami meteorologicznymi (traktowanymi pojedynczo i łącznie), analizowano współczynniki determinacji i istotność zmiennych niezależnych w równaniach, a także oceniana była zgodność wartości amplitud dobowych temperatury gleby wyliczanych według otrzymanych równań z danymi rzeczywistymi. Stwierdzono większą dokładność szacowania wartości amplitud dobowych temperatury gleby na podstawie zestawu danych meteorologicznych niż w oparciu tylko o wartości amplitud dobowych temperatury powietrza, a największą dokładność – gdy w zestawie tym uwzględniano dane o promieniowaniu słonecznym (sumy dobowe).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125