Comparison of impact of meteorological conditions on yields of potato in two mesoregions
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, ul. Prawocheńskiego 21, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 85-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of field investigations on the impact of meteorological conditions during the vegetation period (in the years 1972-1992) on yield of potato in two locations (mesoregions) of northeastern Poland. In calculation of multiple analyses of variance – MANOVA –the following mean weighted elements of meteorological conditions were taken under consideration: average temperature of the vegetation period, average temperature of August, mean ratio of the sum of precipitation in August to the total precipitation in the whole vegetation period, mean precipitation of the vegetation period. The data used in the calculations concerned years with the highest yields (≥35 dt per ha) of potato cultivars characterized as medium late and late. Calculations indicated significance of climatic differences in the compared locations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie warunków plonowania ziemniaka w dwóch mezoregionach w oparciu o analizę wybranych elementów meteorologicznych
klimat, elementy meteorologiczne, plony ziemniaka
W niniejszej pracy przedstawiono wpływ warunków meteorologicznych na uprawę ziemniaka w okresach wegetacji w latach 1972-1992 w dwóch mezoregionach Polski północno-wschodniej. W obliczeniach wielowymiarowej analizy wariancji – MANOVA – uwzględniono średnie ważone następujących elementów meteorologicznych: średnie dobowe temperatury okresu wegetacyjnego, średnie dobowe temperatury sierpnia, stosunek sumy opadów w sierpniu do sumy opadów w okresie wegetacyjnym, sumy opadów okresu wegetacyjnego. Dane wykorzystane w obliczeniach dotyczą lat o najwyższych plonach ziemniaka (≥ 350 dtha-1) odmian średnio późnych i późnych. Na podstawie obliczeń stwierdzono istotność różnic klimatycznych w porównywanych mezoregionach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top