Meteorological elements responsible for the temperature of fallow soil and soil with rye at the agrometeorological station Lipki
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Pawła VI 3, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 425-441
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents the results of automatic hourly measurements of the tempe-rature of fallow taken at 02oo, 08oo, 14oo, 20oo and soil with rye at four depths of 5, 10, 20 and 50 cm in two vegetation seasons: 2002 and 2003, and 24-hour results of measurements of meteorological elements. The relation between the temperature of soil and meteorological elements was determined by means of linear regression. The temperature of soil showed the closest relation to the temperature of air at 200 cm above the ground, then there was insufficiency of humidity and then indicative evaporation from the Wild evapometer. The close relationship between the fallow soil and the soil with rye makes it possible to determine the temperature with rye at various depths on the basis of standard measurements of fallow soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elementy meteorologiczne kształtujące temperaturę gleby nieporośniętej i pod żytem w stacji agrometeorologicznej w Lipkach
temperatura gleby, ugór, żyto, elementy meteorologiczne, prognozy
W pracy wykorzystano cogodzinne wyniki automatycznych pomiarów temperatury gleby nieporośniętej i terminowe (02oo, 08oo, 14oo, 20oo) pod żytem na 4 głębokościach: 5, 10, 20 i 50 cm, w dwóch sezonach wegetacyjnych: 2002 r. i 2003 r. oraz dobowe wyniki pomiarów elementów meteorologicznych. Zależność między temperaturą gleby a elementami meteorologicznymi określono za pomocą regresji liniowej. Najściślejszy związek z temperaturą gleby wykazywała temperatura powietrza z 200 cm n.p.g., a następnie niedosyt wilgotności i parowanie wskaźnikowe z ewaporometru Wilda. Zachodząca ścisła zależność między temperaturą gleby pod ugorem i pod żytem daje możliwość określa-nia temperatury gleby pod żytem na różnych głębokościach na podstawie standardowych pomiarów temperatury gleby pod ugorem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top