Verification of soil water flow model in aeration zone on the basis of field investigations during years 2004-2007
 
More details
Hide details
1
The Institute for Environmental Engineering and Protection, University of Environmental and Life Sciences, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
2
The Department for Mathematics, University of Environmental and Life Sciences ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 19-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil water resources significantly influence plants growth. The assessment of the thermal and rain conditions influence is often carried out using mathematical modelling. In the study presented in this paper the verification of the model worked out on the basis of Richards’s equation with functions characteristic for water flow as suggested by van Genuchten was performed. Approximation of flow parameters and model verification was worked out on the basis of the soil moisture content measured at six depths, precipitation sums, and ground water level measurements in the area of the Agro- and Hydrometeorological Observatory of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Data from the period from 1st of July to 15th of August 2006 were used to specify soil water flow parameters. The preliminary verification was carried out for the period from 16th of August to 30th of September 2006. In order to check the accuracies of the moisture content values measured and computed with the model, analysis for the years, characterized by different agrometeorological conditions (2004, 2005, 2007), was performed. For comparing these results two measures were used: the correlation coefficient and the relative error.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Weryfikacja modelu przepływu wody w strefie aeracji w latach 2004-2007 na podstawie badań terenowych
wilgotność gleby, TDR, model matematyczny, weryfikacja
W pracy poddano weryfikacji model opracowany na bazie równania Richardsa z funkcjami charakteryzującymi przepływ wody zaproponowanymi przez van Genuchtena. Aproksymacje parametrów przepływu i weryfikację modelu przeprowadzono na podstawie pomiarów uwilgotnienia gleby lekkiej na sześciu głębokościach, opadów atmosferycznych oraz stanów wód gruntowych pomie-rzonych na terenie Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dane z okresu od 1 lipca do 15 sierpnia 2006 roku posłużyły do określenia parametrów przepływu. Wstępną weryfikację przeprowadzono dla okresu od 16 sierpnia do 30 września 2006. Celem sprawdzenia adekwatności opracowanego modelu przepływu przeprowadzono analizy dla lat charaktery-zujących się różnymi warunkami agrometeorologicznymi (2004, 2005, 2007). Do porównania wyników zastosowano dwie miary: współczynnik korelacji i względny błąd całkowy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top