RESEARCH PAPER
Temperature effect on soil dielectric permittivity: description of laboratory setup and applied software
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 125-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the description of laboratory setup for the determination of temperature effect on dielectric permittivity of soil measured by reflectometric method. The result of the research will help to develop and verify the model of relation between the selected soil physical parameters and its electromagnetic properties as well as improve the accuracy of soil moisture measurement determined by Time Domain Ref1ectometric method (TDR). The presented setup may also be used for determination of temperature effect on other physical parameters as well as for testing the measuring devices behavior in variable ambient temperature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie wpływu temperatury na przenikalność dielektryczną gleby – opis laboratoryjnego zestawu pomiarowego oraz zastosowanego oprogramowania
przenikalność dielektryczna, wilgotność gleby, reflektometria czasowa, TDR, elektryczna konduktywność gleby
W pracy przedstawiono opis laboratoryjnego zestawu pomiarowego do badania wpływu temperatury na przenikalność dielektryczną gleby wyznaczaną metodą ref1ektometryczną. Wyniki prac służą opracowaniu i weryfikacji fizyczno-matematycznego modelu zależności wybranych parametrów gleby od jej właściwości elektromagnetycznych oraz do poprawienia dokładności pomiaru wilgotności objętościowej gleby z wykorzystaniem metody reflektometrycznej (TDR). Prezentowany zestaw jest przeznaczony również do określania wpływu temperatury na inne wielkości fizyczne oraz do badania zmian parametrów przyrządów pomiarowych na zmiany temperatury otoczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top