RESEARCH PAPER
Wpływ temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą reflektometryczną
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-18
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(122 -), 1-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Determination of water content in porous materials, especially soil, is one of the main objectives of agrophysical metrology because of the importance of water in the majority of physical and chemical processes taking place in the soil. The development of Time Domain Reflectometry method for the determination of the bulk dielectric permittivity of soil enabled to determine indirectly its water content in fast, accurate, non-destructive and automatic way. The increase of accuracy of reflectometric water content measurements requires further research and development of specialized measurement equipment to eliminate or correct the errors coming from the variability of soil material. The objective of the presented study is to evaluate the influence of temperature on the bulk dielectric permittivity, εb, of soil and the water content measurement error done by reflectometric method. The presented objective is achieved by identification the reasons of the temperature effect on εb and its correction based on the performed measurements. The existing models based on the hypothesis of two opposite physical mechanisms influencing the temperature effect on εb b of the soil were verified. One of them is the release of water particles bound to soil solids accompanied with the increase of their kinetic energy with the soil temperature increase. It causes the increase of the effective soil dielectric permittivity, which reflects the increase of the bulk dielectric permittivity determined by TOR. The other mechanism concerns the decrease of free water particles dielectric permittivity decrease with temperature increase. The results of the research as well as the theoretical considerations prove that the soil electrical conductivity does not influence the observed temperature effect in the range below 2 dS·m-l. This confirms the results of earlier research conducted by the author and the literature reports. On the base of the collected TDR calibration curves for the tested mineral soils in various temperature it is concluded that the temperature effect of εb is different for all the tested soils and it depends on water content. The dominant role play free water particles of the soil. The value of this effect may significantly affect the reflectometric soil water content measurement by the introduction 4% error referenced to the measured value. Additionally, the temperature effect of εb is connected with the soil specific surface area, where the water particles are adsorbed and their mobility in the alternating electromagnetic field is limited, which decreases the resultant value of εb measured by TDR meter. The increase of soil temperature causes the increase of the particles kinetic energy and after releasing from the solids they become more mobile in the external electromagnetic field and they increase the effective value of εb of the soil. The original scientific achievement coming from the investigations, particularly from the analysis of the TDR calibration curves of the tested soils at various temperature was the discovery of the defined and unique value of soil water content, named the equilibrium water content, θeq , where the temperature effect of the bulk dielectric permittivity minimizes. This means that the both opposite physical phenomena influencing the temperature change of the soil εb are balanced. For the soils with the water content below the value of θeq the temperature effect of εb is positive, i.e. εb increases with the temperature increase, and for the soil with the water content above θeq the temperature effect of εb is negative, i.e. εb decreases with temperature increase. It is shown that the calculated values of eeq depend on soil specific surface of the tested soils. The equilibrium water content, θeq, which is unique for each soil, may be used for dielectric determination of soil specific surface area. The applied physical dielectric mixing models do not always produce data in agreement with the experimental values. The elements of the models responsible for the temperature effect of εb require additional analysis because their verification was negative. Correction of the temperature effect of εb based on these models is not satisfactory, which is caused by the incompatibility of these models with the experimentally produced data. The other correction of the temperature effect is empirical and it incorporates the trend lines fitted to the reflectometrically determined values of εb(T). This correction takes into account the values of the equilibrium water content, θeq. For the soil water content below θeq, the εb increase caused by the release of bound water with temperature from the solids is corrected. For the soil water content above θeq, the εb decrease caused by the temperature effect of free water is corrected. The absolute measurement error of soil water content determination by reflectometric method, resulting from the temperature effect of εb, decreases almost three times after application of the empirical correction. The performed research on the temperature effect of εb involve the design and construction of the set of intelligent reflectometric sensors integrated with the sensors of soil electrical conductivity and temperature as well as a dedicated measurement system. The integration of the water content sensor with sensors of other physical and chemical properties of porous materials soil seems to be the future direction of agrophysical metrology development and the initiated work in this field will continue in the IA PAS, Lublin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą reflektometryczną
przenikalność dielektryczna, reflektometria czasowa, TDR, wilgotność gleby
Wyznaczanie wilgotności materiałów porowatych, w szczególności gleby, jest jednym z głównych celów metrologii agrofizycznej. Wynika to z wagi, jaką odgrywa woda w większości procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w glebie. Rozwój metody reflektometrycznej (Time Domain Reflectometry - TOR) do wyznaczania pozornej przenikalności dielektrycznej gleby umożliwił w sposób pośredni wyznaczanie jej wilgotności objętościowej w sposób szybki, dokładny, nie niszczący badanego obiektu i automatyczny. Zwiększenie dokładności reflektometrycznego pomiaru wilgotności gleb wymaga jednak dalszych prac badawczych i aparaturowych w celu wyeliminowania bądź skorygowania błędów będących wynikiem zmienności gleby. Niniejsza praca ma na celu ocenę wpływu temperatury na pozorną przenikalność dielektryczną gleby, εb, i równocześnie na błąd pomiaru wilgotności objętościowej gleby, realizowanego metodą reflektometryczną. Postawiony cel realizowany jest przez identyfikację przyczyn wpływu temperatury na εb oraz jego korektę w oparciu o przeprowadzone pomiary. Poddano weryfikacji istniejące modele opierające się na hipotezie istnienia dwóch przeciwstawnych mechanizmów fizycznych wpływających na temperaturowy efekt pozornej przenikalności dielektrycznej gleby. Uwalnianie cząsteczek wody zaadsorbowanej przez fazę stałą gleby wraz ze zwiększaniem ich energii kinetycznej spowodowanej wzrostem temperatury jest pierwszym z tych mechanizmów. Powoduje on zwiększenie wypadkowej przenikalności dielektrycznej gleby, co odzwierciedlane jest wzrostem jej pozornej przenikalności dielektrycznej wyznaczonej z pomiarów reflektometrycznych. Drugi mechanizm dotyczy zmniejszania się przenikalności dielektrycznej cząsteczek wody swobodnej ze wzrostem temperatury. W wyniku przeprowadzonych badań oraz rozważań teoretycznych wykazano, że elektryczna konduktywność gleby nie wpływa na obserwowany efekt temperaturowy w zakresie stosowanych wartości elektrycznej konduktywności, które nie przekraczały 2 dS·m-l. Potwierdza to wcześniej dokonane badania własne oraz doniesienia literaturowe. Na podstawie zebranych krzywych kalibracyjnych TDR dla badanych gleb mineralnych w zmiennej temperaturze można wnioskować, że wpływ temperatury na εb jest różny dla badanych gleb oraz zależy od wilgotności gleby. Dominującą rolę w tym efekcie odgrywają cząsteczki wody swobodnej. Wielkość tego wpływu może istotnie zaburzać pomiar wilgotności gleby metodą reflektometryczną wprowadzając błąd pomiaru, którego wartość bezwzględna może wynosić nawet 4% wartości mierzonej. Dodatkowo, wpływ temperatury na εb związany jest z wielkością powierzchni właściwej gleby, na której dipole cząsteczek wody są adsorbowane, a ich mobilność w zmiennym polu elektrycznym jest ograniczona, zmniejszając wypadkową wartość εb, która jest mierzona przyrządem TOR. Podwyższenie temperatury gleby powoduje zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek wody, które odrywając się od fazy stałej stają się bardziej mobilne w zmiennym polu elektrycznym, zwiększając wypadkową wartość εb gleby. Elementem nowości uzyskanym na podstawie przeprowadzonych badań, w szczególności analizy krzywych kalibracji TOR dla gleb badanych w różnych temperaturach, było to, że wykazano istnienie określonej i unikatowej wartości wilgotności, nazwanej wilgotnością równowagi, θeq, dla której efekt temperaturowy pozornej przenikalności dielektrycznej gleby jest minimalny. Oznacza to, że efekty obu konkurujących ze sobą zjawisk fizycznych wpływających na zmianę temperaturową εb gleby, równoważą się . Ola gleby, której wilgotność jest mniejsza od Beq efekt temperaturowy przenikalności dielektrycznej jest dodatni, tzn. εb wzrasta ze wzrostem temperatury, a dla gleby, której wilgotność jest większa od θeq efekt temperaturowy jest ujemny, tzn. εb maleje ze wzrostem temperatury. Wykazano, że wyznaczone wartości θeq są zależne od wielkości powierzchni właściwej badanych gleb. Wilgotność równowagi, θeq, która jest charakterystyczną i unikatową wartością dla każdej gleby można wykorzystać do dielektrycznego wyznaczania powierzchni właściwej gleby. Zastosowanie modeli fizycznych przenikalności dielektrycznej mieszaniny materiałów dielektrycznych nie zawsze są zgodne z rezultatami eksperymentu. Elementy tych modeli, które są odpowiedzialne za wpływ temperatury na pozorną przenikalność dielektryczną gleby, εb, wymagają dalszej analizy, ponieważ ich weryfikacja była negatywna. Korekta efektu temperaturowego na εb opierająca się na rozważanych modelach fizycznych była niezadowalająca, co było konsekwencją braku spójności między wartościami εb generowanymi przez przyjęte modele i wyznaczonymi z przeprowadzonego eksperymentu. Opracowano empiryczną korektę wpływu temperatury na εb, która bierze za podstawę linie trendu wpasowane do wyznaczonych retlektometrycznie wartości εb(T). Korekta ta uwzględnia również indywidualną dla każdej gleby wartość wilgotności równowagi, θeq. Dla wartości wilgotności gleby mniejszej od θeq korygowany jest efekt temperaturowy wzrostu pozornej przenikalności dielektrycznej gleby, εb, spowodowany uwalnianiem się cząsteczek wody zaadsorbowanej przez powierzchnię jej fazy stałej. Dla wartości wilgotności gleby większej od θeq korygowany jest efekt temperaturowy zmniejszania się εb spowodowany zmniejszaniem się ze wzrostem temperatury przenikalności dielektrycznej cząsteczek wody swobodnej. Bezwzględny błąd pomiaru wilgotności objętościowej gleby metodą TOR, spowodowany wpływem temperatury na εb zmniejsza się prawie trzykrotnie po zastosowaniu korekty empirycznej. Do przeprowadzenia badań nad wpływem temperatury na εb zaprojektowano i skonstruowano zestaw inteligentnych sond reflektometrycznych zintegrowanych z czujnikami elektrycznej konduktywności i temperatury gleby oraz dedykowany system pomiarowy. Integracja czujnika wilgotności z czujnikami innych wielkości fizycznych i chemicznych materiałów porowatych, w tym gleby wydaje się przyszłościowym kierunkiem rozwoju metrologii agrofizycznej, a prace opisane w przedstawionym opracowaniu będą kontynuowane w IA PAN, w Lublinie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top