RESEARCH PAPER
Water resources in the sandy soil profile at the Agrometeorological Station in Lipki by Stargard Szczeciński
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła V13, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 133-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the Agrometeorological Station Lipki by Stargard Szczeciński, soil at 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100 cm depth was analysed every 10 days by weight for water content. Samples were taken from a field with rye and from a fallow. Equations of regression were created, which serve the estimation of 10-day water reserve in deeper soil layers basing upon the known resources in the upper layers. Of the 5 analysed growth stages of rye, the greatest variability of the water content in soil to the depth of 50 cm was found in the following stages: wax- and milk maturity, whereas the least differences occurred during shooting stage. Depletion of the water reserves by rye (at 0-30 cm) occurs in spring up to June the 20th, and in soil at 0-50 and 0-70 cm to July 10th.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się zasobów wody w profilu gleby lekkiej w Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach koło Stargardu Szczecińskiego
uwilgotnienie gleby, zasoby wody, żyto, fazy rozwojowe
W pracy wykorzystano dekadowe pomiary wilgotności gleby, z głębokości 5, 10, 20, 30, 50, 70 i 100 cm (metodą suszarkowo-wagową) pod żytem i ugorem, za lata 1961-1986, ze Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach k/ Stargardu Szczecińskiego. Opracowano równania regresji, na podstawie których można określać dekadowe wielkości zasobów wody głębszych warstw gleby w oparciu o znane zasoby wody wierzchniej warstwy gleby. Spośród 5 analizowanych faz rozwojowych żyta, największa zmienność zasobów wody w warstwie gleby do głębokości 50 cm występ uje w fazach: dojrzałość woskowa i dojrzałość mleczna, a najmniej sza podczas strzelania w źdźbło. Wyczerpywanie zasobów wody pod żytem, w warstwie gleby 0-30 cm, trwa wiosną do drugiej dekady czerwca, a w warstwach do głębokości 0-50 i 0-70 cm do pierwszej dekady lipca, zaś do głębokości 0-100 cm do drugiej dekady lipca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top