Total contents of selected heavy metals in forest soils of Roztocze National Park (RPN)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University of Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 727-733
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine total contents of Pb, Zn, and Cu in rusty soils under the forests of the Roztocze National Park. In each outcrop samples were taken from horizons Ah, Bv, and C. The analysis revealed that contents of total forms of lead, zinc, and copper in the investigated levels were within generally acknowledged norms for this kind of rusty soil. The results show high concentration of Pb, Zn, and Cu in surface levels (Ah) as compared to mother rock levels (C ). Lead had the highest relative concentration (%) in humus levels, and accumulation of zinc and copper was nearly twice lower. It was observed that chemical properties of the analysed forest soils, such as soil reaction, content of organic carbon and sorptive capacity, had significant correlation with the content of heavy metals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ogólna zawartość wybranych metali ciężkich w glebach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN)
metale ciężkie, gleby leśne, Roztoczański Park Narodowy
Celem badań było określenie zawartości ogólnej Pb, Zn i Cu w glebach rdzawych zalegających pod zbiorowiskami leśnymi Roztoczańskiego Parku Narodowego. W każdej z odkrywek pobierano próby z poziomów Ah, Bv i C. Przeprowadzone analizy wykazały, iż zawartość ogólnych form ołowiu, cynku i miedzi w badanych poziomach mieściła się w ogólnie przyjętych normach dla typu gleb rdzawych. Otrzymane wyniki badań świadczą o nagromadzeniu Pb, Zn i Cu w poziomach wierzchnich (Ah) w odniesieniu do poziomów skał macierzystych (C). Najwyższą względną koncentracją (%) w poziomach organicznych charakteryzował się ołów, natomiast kumulacja cynku i miedzi była prawie dwukrotnie niższa. Stwierdzono, iż zawartość metali ciężkich w analizowanych glebach leśnych skorelowana była z właściwościami chemicznymi, w tym odczynem, zawartością węgla organicznego i pojemnością sorpcyjną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top