Influence of seed laser stimulation on diploid and tetraploid red clover yielding in full performance years
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Physics, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 735-743
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment involving red clover (Trifolium pratense L.) was carried out in 2003-2004 by means of randomized blocks in four replications on 20 m2 area plots. Two factors were studied in the experiment: 1. Clover cultivars (Dajana cv. – 2n and Bona cv. – 4n); 2. Pre-sowing seed stimulation with laser radiation with surface power density of divergent beam at the plane of free falling: R0 (with no radiation) and R3 and R6 mW cm-2, applied 1, 3 and 5 times. Shoot density per 1 m2, mean dry matter of a single shoot, as well as annual yields of green and dry matter were evaluated in full performance years. Radiation rates, cuts and cultivars significantly differentiated the clover shoot density per 1 m2. The best results were achieved on object R6x5 for Dajana cv. from the first cut. Average weight of a single shoot significantly decreased in all irradiated objects as compared to the control. The highest yields of green and dry matter were recorded in object R3x5; they significantly exceeded the values for control variants (by 11.5% and 12.2%, respectively). Diploid Dajana clover produced dry matter yield 27.6% higher than that of tetraploid Bona cv.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w latach pełnego użytkowania
koniczyna czerwona, lata pełnego użytkowania, naświetlanie nasion laserem, Plon
Doświadczenie polowe z koniczyną czerwoną (Trifolium pratense L.) prowadzono w latach 2003-2004, metodą bloków losowanych, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 20 m2 każde. W doświadczeniu uwzględniono następujące czynniki: 1. odmiany koniczyny (Dajana-2n i Bona-4n); 2. przedsiewną stymulację nasion światłem lasera o powierzchniowej gęstości mocy wiązki rozbieżnej w płaszczyźnie swobodnego spadania: R0 (bez naświetlania) oraz R3 i R6 mW∙cm-2, stosowaną 1, 3 i 5-krotnie. W latach pełnego użytkowania określono obsadę pędów na 1 m2, średnią suchą masę pojedynczego pędu, roczne plony zielonej i suchej masy. Obsadę pędów koniczyny na 1 m2 istotnie różnicowały dawki naświetlania, pokosy i odmiany. Najlepsze rezultaty otrzymano na obiekcie R6x5 dla odmiany Dajana i z pierwszego pokosu. Sucha masa pojedynczego pędu istotnie malała we wszystkich obiektach naświetlanych w porównaniu z kontrolą. Najwyższe plony zielonej i suchej masy zanotowano w obiekcie R3x5, które przewyższały istotnie obiekt kontrolny odpowiednio o 11,5 i 12,2%. Koniczyna diploidalna Dajana wydała plon suchej masy aż o 27,6% wyższy od tetraploidalnej Bony.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top