Quality assessment of carrot sowing using belt seeding unit
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, University of Agriculture ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 699-705
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a laboratory research on the quality of carrot seeding using the operating unit of the S011 Alex seeder. It was observed that the best share of Joba and Karotan varieties in the examined classes of spacing in a row occurred at the seeder operating speed of 0.5 m s-1. However, at a speed of 0.4 m s-1 and speeds greater than 0.5 m s-1 the accuracy of carrot seeds distribution in a row was observed to deteriorate, which showed itself in a decrease of the rate of single sowing and an increase of skips and double sowing. Based upon a statistical analysis of the research results, in most cases significant differences were identified between single and double sowing and skips depending on the applied seeder operating speed. Thus, it can be concluded that the seeder operating speed significantly impacted the quality of sowing the carrot seeds of the examined varieties in laboratory conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza jakości pracy taśmowego zespołu wysiewającego przy siewie nasion marchwi
siew precyzyjny nasion marchwi, prędkość robocza siewnika, jakość siewu
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczące jakości siewu nasion marchwi sekcją roboczą siewnika S011 Alex. Stwierdzono, że najkorzystniejsze udziały nasion marchwi odmiany Joba i Karotan w badanych klasach odległości w rzędzie wystąpiły przy prędkości roboczej siewnika wynoszącej 0,5 m×s-1. Przy prędkości 0,4 m×s-1 i większej od 0,5 m×s-1 zaobserwowano pogorszenie dokładności rozmieszczenia nasion marchwi w rzędzie, co wyrażało się obniżeniem udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrostem udziałów wysiewów podwójnych i przepustów. Na podstawie analizy statystycznej wyników badań stwierdzono w większości przypadków istotne różnice między udziałami wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów, uzyskanych przy badanych prędkościach roboczych siewnika. Można zatem stwierdzić, że prędkość robocza siewnika wpływała istotnie na jakość siewu nasion badanych odmian marchwi w warunkach laboratoryjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top