Thermal effect of potato tuber microwave heating
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, Agricultural University ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 345-354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the work was to determine the heat absorbed by potato tuber while it is exposed to microwave heating, and to construct a linear regression model based on correlation dependencies between unit dose of microwave radiation and volume of heat absorbed by tuber. The researcher used equipment generating microwave radiation at frequency of 2.45 GHz. Tubers of very early potato variety Velox were used as material under investigation. The tubers were at the stage of full technical maturity. The first law of thermodynamics, Joule’s law and the second law of calorimetry were used in the computations. Research results indicate high linear correlation between unit dose of microwave radiation and volume of heat supplied to potato tubers during microwave heating.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekt cieplny mikrofalowego ogrzewania bulwy ziemniaka
ziemniak, mikrofale, ciepło, model
Celem pracy było określenie ciepła jakie pochłania bulwa ziemniaka w trakcie jej mikrofalowego ogrzewania oraz budowa liniowego modelu regresyjnego opartego na zależnościach korelacyjnych pomiędzy jednostkową dawką promieniowania mikrofalowego a wielkością ciepła jakie pochłania bulwa. W badaniach wykorzystano urządzenie generujące promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2,45 GHz. Jako materiału do badań użyto bulw bardzo wczesnej odmiany ziemniaka Velox będących w stadium pełnej dojrzałości technicznej. W obliczeniach korzystano z I zasady ter-modynamiki, prawa Joule`a i drugiej zasady kalorymetrii. Wyniki badań wskazują, że między jed-nostkową dawką promieniowania mikrofalowego i wartością ciepła dostarczoną bulwom ziemniaka w trakcie ich mikrofalowego ogrzewania zachodzi wysoka korelacja liniowa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top