The role of magnetic stimulation of seeds in formation of faba bean plants resistance to water deficit in the soil substrate
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
2
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 449-458
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Puławy. The first order factor was moisture of subsoil: 30, 50 and 70% of field water capacity (FWC), and the second order factor - magnetic field doses: D0 - without stimulation (control), D1 - 10 750 J m(-3) s and D2 - 85 987 J m(-3) s. Pre-sowing magnetic stimulation of seeds improved the faba bean emergence. At conditions of water deficit this effect was greater than at optimal moisture. Soil moisture and seed magnetic stimulation modified the values of some morphological features of plants. Experimental factors included in the research significantly affected the yield and size of some features of its structure. The greatest mass of seeds was obtained from plants grown from seeds stimulated with magnetic field and growing at the highest soil moisture conditions, and the lowest - from plants grown from control seeds and growing on the driest soil. Both used exposure doses of magnetic field favourably affected the growth, development and yielding of faba bean.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola stymulacji magnetycznej nasion w kształtowaniu odporności roślin bobiku na niedobór wody w podłożu glebowym
bobik, stymulacja magnetyczna nasion, wilgotność gleby, stres suszy, rozwój roślin, plonowanie
Badania prowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Czynnikiem I rzędu była wilgotność podłoża glebowego: 30, 50 i 70% polowej pojemności wodnej (ppw), a czynnikiem II rzędu dawki pola magnetycznego: D0 - bez stymulacji (obiekt kontrolny), D1 - 10 750 J m(-3) ×s i D2 - 85 987 J m(-3) s. Przedsiewna stymulacja magnetyczna nasion polepszała wschody bobiku. W warunkach niedoboru wody w podłożu wpływ ten był większy niż w warunkach optymalnej wilgotności. Wilgotność gleby i stymulacja magnetyczna nasion modyfikowały także wartości niektórych cech morfologicznych roślin. Uwzględnione w badaniach czynniki doświadczenia wpływały istotnie na plon i wielkość niektórych cech jego struktury. Największą masę nasion uzyskano z roślin wyrosłych z nasion stymulowanych polem magnetycznym i rosnących w warunkach największej wilgotności gleby, a najmniejszą z roślin wyrosłych z nasion kontrolnych i rosnących na glebie najsuchszej. Obydwie zastosowane dawki ekspozycyjne pola magnetycznego wpływały korzystnie na wzrost, rozwój i plonowanie bobiku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top