Measurement of geometric parameters of potato tubers using a video-computer method
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, Agricultural University, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 443-448
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A test station was constructed and a methodology of sample preparation was developed for the measurement of geometric parameters of potato tubers using a video-computer method. The parameters measured included the length, width, thickness and volume of potato tubers and the tests were made for tubers of the Salto variety. The results obtained were compared with measurements performed using vernier callipers and a hydrostatic balance. The test station designed for the measurement of selected geometric parameters of potato tubers and image analysis software permit faster measurement of the selected parameters, as compared to traditional methods, as well as further computer processing of acquired images and data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiar metodą wideo-komputerową parametrów geometrycznych bulw ziemniaka
bulwa ziemniaka, kamera, parametry geometryczne
Zbudowano stanowisko badawcze i opracowano metodykę przygotowywania prób do przeprowadzenia pomiarów metodą wideo-komputerową parametrów geometrycznych takich jak: długość, szerokość, grubość oraz objętość bulw ziemniaka. Przeprowadzone badania dotyczyły odmiany Salto. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami wykonanymi suwmiarką i wagą hydrostatyczną. Zaprojektowane stanowisko do pomiaru wybranych parametrów geometrycznych i program do analizy obrazu pozwala na szybszy pomiar wybranych parametrów i dalszą obróbkę komputerową w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top