The influence of stubble crops on oats yielding grown in monoculture
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 247-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment was carried out in 2005-2008 at the Experimental Farm Uhrusk (University of Life Sciences in Lublin). Type of stubble crops (white mustard, fiddleneck, winter rapeseed, and mixture of legumes: narrow-leaved lupine + field pea) annually ploughed after the oats harvest were the experimental factor. The oat cv. Bajka was cultivated in monoculture. For three experimental years the effect of stubble crops on oats grain yield was not statistically proven, only a tendency to its increase on all plots with ploughed stubble crop mass with comparison to the control. In 2007 and 2008 statistically significant increase of oats grain yield in comparison to the no-stubble-crops object was noted after white mustard and mixture of legumes. In 2007 significantly higher yield of oats was also noted after fiddleneck in comparison to control. Average for the period of study has not proved the effect of the research factor on the yield of oats straw. Among the elements of yield structure, stubble crop only significantly modified the weight of 1000 grains. Average of the three years of the study, the best trait value was found after ploughing fiddleneck, after which the weight of 1000 grains was significantly – by 8.9% – higher than that obtained after winter rapeseed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie międzyplonów ścierniskowych na plonowanie owsa uprawianego w monokulturze
międzyplon ścierniskowy, plonowanie, owies, monokultura
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2008 w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Czynnikiem badawczym był rodzaj międzyplonów ścierniskowych przyorywanych corocznie po zbiorze owsa: gorczyca biała, facelia błękitna, rzepak ozimy oraz mieszanka łubinu wąskolistnego z grochem siewnym pastewnym. W doświadczeniu uprawiano owies odmiana Bajka w stanowisku po sobie. Średnio za trzy lata badań nie udowodniono wpływu międzyplonów ścierniskowych na plon ziarna owsa. Zanotowano natomiast tendencję do jego wzrostu na wszystkich poletkach z przyoraną masą międzyplonową w porównaniu do obiektu kontrolnego. Istotną statystycznie zwyżkę plonu owsa w porównaniu do obiektu bez międzyplonów stwierdzono w 2007 i 2008 roku po gorczycy białej i mieszance roślin strączkowych. W 2007 roku istotnie wyższy plon ziarna w odniesieniu do obiektu kontrolnego uzyskano również po facelii błękitnej. Średnio za okres badań nie udowodniono wpływu porównywanych międzyplonów na masę słomy owsa. Spośród elementów struktury plonu międzyplony ścierniskowe modyfikowały istotnie jedynie masę 1000 ziaren. Średnio za trzylecie badań, najkorzystniejszą wartość badanej cechy stwierdzono po przyoraniu facelii błękitnej, po której masa 1000 ziaren była istotnie o 8,9% wyższa od uzyskanej po rzepaku ozimym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top