Influence of inter-variety mixtures of spring barley on weed infestation in monocultural and crop rotation cultivation of this plant
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka str. 13 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 795-802
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of research on weed infestation of inter-variety mixtures of spring barley in crop rotation and 7-year monoculture in the loessial soil of the central Lubelszczyzna. It has been proved thad the years of monoculture had on essential influence on the increase of number and weight of weeds in spring barley canopy as compared to crop rotation cultivation. Introducing inter-variety mixtures of spring barley into relation decreased by 21% the number of weeds in relation to the individual variety sowing. In the canopy of spring barley the following weeds dominated in monoculture: Matricaria maritima ssp. inodora, Echinochloa crus-galli, Stellaria media, Viola arvensis, Chamomilla recutita, Polygonum lapathifolium, Agropyron repens, Chenopodium album, Veronica arvensis, Galinsoga parviflora, Galeopsis tetrahit, Sonchus arvensis and Cirsium arvense.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego na zachwaszczenie tej rośliny w uprawie monokulturowej i płodozmianie
jęczmień jary, odmiany, płodozmian, monokultura, zachwaszczenie
W pracy przedstawiono zachwaszczenie mieszanin międzyodmianowych jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie i 7-letniej monokulturze, na glebie lessowej środkowej Lubelszczyzny. Dowiedziono, że lata trwania monokultury istotnie wpływały na wzrost liczby i masy chwastów w łanie jęczmienia w porównaniu z uprawą w płodozmianie. Zastosowanie mieszanin odmian jęczmienia ograniczało o około 21% liczbę chwastów w łanie w stosunku do siewów czystych odmian. Dominującymi gatunkami chwastów w monokulturze jęczmienia jarego były: Matricaria maritima ssp. inodora, Echinochloa crus-galli, Stellaria media, Viola arvensis, Chamomilla recutita, Polygonum lapathifolium, Agropyron repens, Chenopodium album, Veronica arvensis, Galinsoga parviflora, Galeopsis tetrahit, Sonchus arvensis i Cirsium arvense.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top