Influence of pre-sowing seed stimulation using magnetic field on winter wheat yielding and grain technological quality of grain
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Tillage and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 233-245
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field and laboratory experiments were carried out in 2006-2008, aiming at evaluating the influence of sowing material stimulation with magnetic field of 30 mT induction for 8 or 15 seconds on yielding and some technological features of two winter wheat varieties (Dorota and Olivin). It was found that pre-sowing stimulation of seed material did not significantly affect the wheat yielding, analysed elements of the yield structure and grain quality. Only the spike length and protein content decreased significantly. Regardless of the stimulation level, higher grain yields were achieved in the case of cv. Dorota. Grain of cv. Olivin had a significantly higher protein content in comparison of cv. Dorota.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem magnetycznym na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej
plonowanie, pszenica ozima, pole magnetyczne, jakość technologiczna ziarna
W latach 2006-2008 prowadzono badania polowe i laboratoryjne w celu określenia wpływu stymulacji materiału siewnego zmiennym polem magnetycznym o indukcji 30 mT przez 8 lub 15 sekund na plonowanie i niektóre wyróżniki jakości technologicznej ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej (Dorota i Oliwin). Stwierdzono, że przedsiewna stymulacja materiału siewnego nie miała istotnego wpływu na plonowanie i analizowane elementy struktury plonu pszenicy oraz jakość technologiczną ziarna. Jedynie istotnie malała masa ziarna z kłosa i zawartość białka. Wyższy plon ziarna niezależnie od poziomu stymulacji uzyskano w przypadku odmiany Dorota. Ziarno odmiany Olivin w porównaniu z odmianą Dorota zawierało istotnie więcej białka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top