The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 97-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to analyse the impact of soil water potential on the concentration of aluminium and selected mineral nutrients in soil solution.Soil acidification is a natural process accelerated by agriculture, and one of the most important factors limiting crop production worldwide. Concentrations of aluminium and selected mineral nutrients in solutions obtained from soil at initial pH 4.2 and after liming at various soil water potential were measured in centrifuged soil solution. Our results showed a significant gradual increase in the concentration of Al and most of mineral nutrients (Ca, Mg and P) with decreasing soil water potential from −3.5 kPa to −0.205 MPa. The results are important in the evaluation and interpretation of plant response to aluminium toxicity when accompanied by changes in water availability.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kwasowości gleby na zawartość glinu oraz wybranych składników mineral-nych w roztworze glebowym przy różnych potencjałach wody glebowej
roztwór glebowy, glin, susza, potencjał wody glebowej, składniki mineralne
Celem badań była analiza wpływu potencjału wody glebowej na stężenie glinu i wybranych składników mineralnych w roztworze glebowym gleby kwaśnej i wapnowanej. Wzrost kwasowości gleb jest naturalnym procesem, jednym z najważniejszych czynników ograniczających produkcję roślinną na świecie. Może on ulec przyspieszeniu przez środki stosowane w rolnictwie. Pomiarami objęto zmiany stężenia glinu oraz wybranych składników mineralnych w roztworach glebowych z gleby o pH 4.2 oraz gleby wapnowanej, otrzymanych przy różnych potencjałach wody glebowej. Nasze wyniki wskazują na znaczący wzrost stężenia glinu i większości składników mineralnych (Ca, Mg i P) wraz ze spadkiem potencjału wody glebowej z −3.5 kPa do – 0.205 MPa. Uzyskane wyniki są ważne w ocenie i interpretacji odpowiedzi roślin na toksyczność glinu, w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top