RESEARCH PAPER
Occurrence of droughts and excess of rain water in the region of the West Polesie and their effect on the losses in production of spring triticale
 
More details
Hide details
1
Institute of Land Reclamation and Grasslands in Falenty, 05-090 Raszyn. Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 115-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the work are the results of the variety experiments with spring triticale, conducted in the years 1985-2000 in SDOO Uhnin, representing the area of the West Polesie. The distribution of precipitation in relation to the water need distribution during the periods or growth and development of plants was analysed. The studies showed a high variability in the level of precipitation during the particular years and, their different distribution and intensity during vegetation of plants. Water deficits in the defined figure intervals do not cause any decline in the yield or the spring triticale. As late as after exceeding of the "critical threshold", they lower the potential of yielding.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie susz i nadmiaru wody opadowej w rejonie Polesia Zachodniego oraz ich wpływ na straty w produkcji pszenżyta jarego
susza, nadmiar opadów, plon, pszenżyto jare
W pracy przedstawiono wpływ niedoboru i nadmiaru opadów w sezonach wegetacyjnych 1985-2000 na zmienność plonowania pszenżyta jarego w rejonie Polesia Zachodniego. W tym celu wykorzystano szesnastoletnie wyniki doświadczenia odmianowego COBORU z pszenżytem jarym, przeprowadzonego w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Uhninie (szerokość geograficzna = 51°34', długość geograficzna = 23°02'). Analizowano rozkład opadów względem rozkładu potrzeb wodnych w okresach wzrostu i rozwoju roślin. Potrzeby wodne pszenżyta jarego określano wielkością ewapotranspiracji, obliczoną metodą Penmana-Monteitha. Badania wykazały dużą stabilność plonowania pszenżyta jarego w badanym wieloleciu. W poszczególnych latach odchylenia plonów ziarna względem średniej z wielolecia, mieściły się w przedziale ufności, charakteryzującym naturalną zmienność plonowania. Wyjątkiem były bardzo niskie plony ziarna (1,67 t ha–l) uzyskane w doświadczeniu w 1994 roku. o ekstremalnie niskich opadach. Istotną zniżkę (około 20%) plonu ziarna w porównaniu do średniej z wielolecia uzyskano również w latach 1988 i 1995, o okresowych niedoborach opadu w fazach strzelania w źdźbło do dojrzałości mlecznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top