The influence of slow-release nitrogen fertilizer on utilization this component by tubers potato
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Division of Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 365-374
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the field experiment conducted in the years 2014-2016 at the Plant Breeding and Acclimatisation Institute, Department at Jadwisin, was to determine the potato tuber yield and the uptake and utilisation of nitrogen from the fertilizer Azoslow with slow release of nitrogen, in comparison to conventional nitrogen fertilisers (Urea, Ammonium nitrate, Nitro-chalk). The study was conducted on soil fertilized organically with straw and an intercrop of white mustard. In this experiment a constant level of nitrogen 100 kg N ha–1, phosphorus 17.5 kg P ha–1 and potassium 99.6 kg K ha–1 was used. Mineral fertilisation with phosphorus and potassium was applied in the autumn under ploughing. Mineral fertilisation with nitrogen was applied in the spring in two variants: before planting of tubers – 100%, and a divided dose – 50% before planting of tubers + 50% just before the emergence of potato plants. The control was the treatment without the use of mineral nitrogen. In the treatment with the application of the fertiliser Azoslow, with slow release of nitrogen, a significantly higher yield of tubers was noted compared to the control treatment and in the treatments with Ammonium nitrate and Nitro-chalk. After applying the fertilisers in the full dose before the planting of tubers a significantly higher production efficiency of nitrogen was observed in relation to the dose divided into two parts. Significantly greater nitrogen utilisation by potato tubers was found after the application of the fertilizer Azoslow, compared to Urea, Ammonium nitrate and Nitro-chalk.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu na wykorzystanie tego składnika przez bulwy ziemniaka
nawozy azotowe, Plon, pobranie azotu, efektywność produkcyjna azotu, ziemniak
Celem badań polowych przeprowadzonych w latach 2014-2016 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, było określenie plonu, pobrania i wykorzystania azotu przez bulwy ziemniaka z nawozu Azoslow, o spowolnionym uwalnianiu azotu w porównaniu do tradycyjnych nawozów azotowych (mocznik, saletra amonowa, saletrzak). Badania przeprowadzono na glebie nawożonej organicznie słomą i międzyplonem gorczycy białej. W doświadczeniu stosowano stały poziom azotu 100 kg N·ha–1, fosforu 17,5 kg P∙ha–1 i potasu 99,6 kg K∙ha–1. Nawożenie mineralne fosforowo-potasowe użyto jesienią pod orkę przedzimową. Nawożenie mineralne azotem stosowano wiosną w dwóch wariantach: przed sadzeniem bulw – 100% i w dawce podzielonej, 50% przed sadzeniem bulw + 50% bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka. Kontrolę stanowił obiekt bez wykorzystania azotu mineralnego. Na obiekcie z zastosowaniem nawozu Azoslow, o spowolnionym uwalnianiu azotu, stwierdzono istotnie większy plon bulw w porównaniu do obiektu kontrolnego oraz obiektów z użyciem saletry amonowej i saletrzaku. Po użyciu nawozów w pełnej dawce przed sadzeniem uzyskano istotnie większą efektywność produkcyjną azotu w stosunku do dawki podzielonej na dwie części. Stwierdzono istotnie większe wykorzystanie azotu przez bulwy ziemniaka po zastosowaniu nawozu Azoslow w porównaniu do mocznika, saletry amonowej i saletrzaku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top