The influence of osmotic dehydration on colour and mechanical properties of freeze-dried strawberries
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska159c, 02-787 Warszawa, Polan
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 17–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this work the effect of osmotic dehydration and type of osmotic solution on the colour and mechanical properties of osmotically dehydrated freeze-dried strawberries was shown. Strawberries were osmotically dehydrated in glucose and sucrose solutions with water activity of 0.9. Fruit were freeze-dried at heating shelves temperature of 50°C. It was shown that osmotic pre-treatment in sucrose and glucose solution does not cause any significant changes of colour coefficients and index for a majority of surfaces and for fragmented freeze-dried strawberries. The use of osmotic dehydration caused changes in the shape of compression curves for strawberries freeze-dried at tem-perature of 50°C. Many deflections were observed in the compression curves. Osmotic dehydration caused a decrease in the compression force necessary for deformation of dried fruit and work done to obtain this deformation in comparison to strawberries dried without osmotic pre-treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odwadniania osmotycznego na barwę i właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek
liofilizacja, osmotyczne odwadnianie, właściwości mechaniczne, barwa, truskawki
W pracy przedstawiono wpływ odwadniania osmotycznego i rodzaju substancji osmotycznej na barwę i właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek poddanych obróbce osmotycznej. Truskawki zostały wstępnie odwodnione w roztworach glukozy i sacharozy o aktywności wody (aw) 0,9. Owoce były suszone sublimacyjnie przy temperaturze półek grzejnych liofilizatora 50°C. W pracy wykazano, że zastosowanie sacharozy i glukozy do odwadniania osmotycznego nie wpłynęło na istotne zmiany wartości współczynników i wskaźników barwy dla większości powierzchni oraz rozdrobnionych liofilizowanych truskawek. Zastosowanie odwadniania osmotycznego spowodowało zmianę przebiegu krzywych ściskania suszy liofilizowanych w temperaturze 50°C. Zaobserwowano liczne załamania krzywych ściskania. Odwadnianie spowodowało obniżenie siły potrzebnej do odkształcenia suszu jak i pracy wykonanej na to odkształcenie w porównaniu z suszami nieodwadnianymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125