The structure of microcapsules of ethyl esters of vegetable oils
 
More details
Hide details
1
Department of Process Engineering and Equipment, Faculty of Food Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Oczapowskiego 7, 10-711 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 33-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An attempt of characterizing the macro- and internal structure of microcapsules of ethyl esters of plant oil obtained by spray drying in the laboratory and under industrial conditions was undertaken. The microphotographs of the powders obtained by means of scanning electronic microscope (SEM) have been analysed using computer image analysis technique. The great variability over the range of 3.9-124.8 m of the external equivalent particle diameter with the predominance of particles below 40 m was observed. The sizes of elements of the internal structure ranged over 0.141-1.915 m and corresponded to the diameters of oily phase in the emulsions subjected to drying. In both cases the particle size distributions were log-normal. It was shown that various conditions of emulsions preparation and spray drying were reflected by statistically significant differences in both external and internal structure parameters of the particles. The necessity of correlating the microcapsules structure parameters with emulsion structure and other powder characteristics was concluded.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura mikrokapsułek estrów etylowych oleju roślinnego
emulsja, mikrokapsułki, analiza obrazu, rozkład wielkości cząstek
Podjęto próbę scharakteryzowania makrostruktury cząstek proszku i struktury wewnętrznej mikrokapsułek estrów etylowych oleju roślinnego otrzymywanych metodą suszenia rozpryskowego w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Z wykorzystaniem techniki komputerowej analizowano mikrofotografie proszków otrzymane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego. Stwierdzono duży zakres zmian wielkości cząstek, w przedziale 3,9-124,8 m, z przewagą cząstek poniżej 40 m. Elementy struktury wewnętrznej miały średnice w zakresie 0,141-1,915 m, odpowiadające średnicom kropel fazy olejowej w emulsjach przed suszeniem. W obu przypadkach rozkład wielkości mierzonych elementów obrazu był logarytmiczno-normalny. Wykazano, że różne warunki preparowania emulsji i suszenia rozpryskowego prowadzą do istotnych statystycznie różnic parametrów struktury cząstek – zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Stwierdzono konieczność korelowania parametrów charakteryzujących strukturę mikrokapsułek ze strukturą emulsji i innymi właściwościami proszków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top