The influence of fertilization on the yield of chosen salix sp. species
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
2
Institute of Landscape Architecture, University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 119-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the influence of mineral fertilization (NPK) and waste activated sludge (applicated in two doses) on the yield (stems growing in two periods during two years) of three species of willow (Salix caprea, Salix alba and Salix purpurea) harvested in the second and forth year of cultivation. The plants were grown in the conditions of central eastern part of Poland in the years 2001-2005. The field experiment was laid out in the completely randomized scheme. It was found that the best yielding species was Salix caprea. The yield of two-year stems of cultivated species of willow was significantly higher in the fourth than in the second year of cultivation. Mineral fertilization (NPK) caused an increase in the yield of stems harvested in both periods of cultivation, whereas fertilization with waste activated sludge only in the first one.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia na plonowanie wybranych gatunków wierzby krzewiastej
wierzba, osad ściekowy, nawożenie, struktura plonu
Przedstawiono wpływ nawożenia mineralnego (NPK) oraz osadem ściekowym (w dwóch dawkach) na plon dwuletnich pędów trzech gatunków wierzby krzewiastej (Salix caprea, S. alba, S. purpurea), zebranych w II i IV roku uprawy. Rośliny te uprawiano w warunkach środkowowschodniej Polski, w latach 2001-2005. Doświadczenie polowe założono w układzie całkowicie losowym. Stwierdzono, że najlepiej plonowała wierzba S. caprea. Plon dwuletnich pędów uprawianych gatunków wierzby był znacznie wyższy w IV roku, niż w II roku uprawy. Na zwiększenie plonu pędów wpłynęło nawożenie mineralne NPK w obydwu okresach uprawy, a nawożenie osadem ściekowym tylko w pierwszym okresie uprawy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top