Dynamics of moisture of top soil layer as information about evaporation intensity
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection and Management, Agricultural University, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 103-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a method allowing to determine the intensity of evaporation from soil surface without plants. The method makes use of solving the inverse task. It depends on determining the search quantity, in this case evaporation intensity, knowing only the dynamics of moisture of the upper soil layers. Applying the TDR method makes possible continuous moisture measurements. It allows the formulation of the water balance for detached soil space for any short time steps. The evaporation intensity was the only unknown in the balance and on this basis it was determined. The laboratory investigations carried out on soil columns showed that accuracy of the presented method ascended with the length of taken time step for which the water balance was formulated. For time step longer then 8 hours the relative error was smaller than 20%. This method was also used for determining the evaporation intensity from soil surface without plants in field conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika wilgotności wierzchniej warstwy gleby jako informacja o intensywności parowania
technika TDR, bilans wodny wierzchniej warstwy gleby, intensywność parowania z powierzchni gleby bez roślin
W pracy zaprezentowano metodę pozwalającą wyznaczyć intensywność paro-wania z gleby bez roślin. Zaproponowana metoda wykorzystuję ideę rozwiązania zadania odwrotnego. Polega to na wyznaczeniu szukanej wielkości, w tym przypadku intensywności parowania, znając jedynie dynamikę wilgotności wierzchnich warstw gleby. Zastosowanie techniki TDR umożliwiło ciągły pomiar wilgotności. Pozwoliło to na budowę bilansu wodnego dla wydzielonej przestrzeni glebowej dla dowolnie krótkich kroków czasowych. Intensywność parowania stanowiła jedyną niewiadomą bilansu i na tej podstawie była wyznaczana. Przeprowadzone w kolumnach glebowych badania laboratoryjne wykazały, że dokładność zaprezentowanej metody rośnie wraz z długością przyjętego kroku czasowego, dla którego budowano bilans wodny. Dla kroku dłuższego niż 8 godzin błąd względny jest mniejszy od 20%. Metodę zastosowano również do wyznaczenia intensywności parowania z powierzchni gleby bez roślin w warunkach polowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top