The effect of sulphur and nickel interaction on micronutrient content in Triticum aestivum L.
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Departament of Botany, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
3
Departament of Chemistry, Faculty of Agrobioengineering, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 85-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Excessive amounts of Ni alter the micronutrients status of plants. In turn, S not only plays a pivotal role in plant growth but is also involved in enhancing stress tolerance. The purpose of this study was to examine the effects of Ni and S on the micronutrients status in spring wheat. Three S-sulphate levels (2-standard, 6, and 9 mM) and four Ni treatments (0, 0.0004, 0.04, and 0.08 mM) in Hoagland’s nutrient solution were applied for 2 weeks. Ni excess at the standard S level generally reduced Mn, Mo, and Zn as well as increased Cl content in roots and shoots, reduced shoot B content without changes in the root content of this element, whilst Fe and Cu content rose in roots and decreased in shoots. The translocation of Fe and Cu from roots to shoots was repressed, but that of Mo was enhanced. The Mn and Zn translocation depended on Ni concentration, while that of B and Cl remained unaffected. Intensive S nutrition of Ni-exposed wheat, as a rule, elevated root and shoot Fe, B, Cl, Mn, and Zn content and increased root Cu content. Simultaneously, various changes in Fe, Cu, Mn, Mo, and Zn translocation were found. Our results imply that intensive S nutrition can effectively improve the micronutrient status in wheat hampered by Ni.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ interakcji siarki i niklu na zawartość mikroelementów w Triticum aestivum L.
zawartość mikroelementów, stres niklowy, pszenica jara, poziom siarki, współczynnik translokacji
Nadmiar Ni wpływa niekorzystnie na status mikroelementów w roślinach. Z kolei S nie tylko odgrywa kluczową rolę we wzroście roślin, ale również jest zaangażowana w zwiększoną tolerancję na stres. Celem prezentowanych badań było przeanalizowanie wpływu Ni i S na status mikroelementów w pszenicy jarej. W pożywce Hoaglanda, przez okres dwóch tygodni, zastosowano trzy poziomy S w formie siarczanowej (2-standardowy, 6 i 9 mM) oraz cztery traktowania Ni (0; 0,0004, 0,04 i 0,08 mM). Nadmiar Ni, wobec standardowej dawki S, na ogół zredukował zawartość Mn, Mo i Zn, oraz podwyższył zawartość Cl zarówno w korzeniach, jak i częściach nadziemnych, obniżył zawartość B w częściach nadziemnych, nie wywołując znaczących zmian tego pierwiastka w korzeniach, natomiast zawartość Fe i Cu zwiększyła się w korzeniach, a zmniejszyła w częściach nadziemnych. Translokacja Fe i Cu z korzeni do części nadziemnych ulegała represji, natomiast Mo zwiększeniu. Translokacja Mn i Zn zależała od koncentracji Ni, natomiast B i Cl nie zmieniała się. Intensywne odżywianie S, eksponowanej na Ni pszenicy, z reguły zwiększyło zawartość Fe, B, Cl, Mn oraz Zn w korzeniach i częściach nadziemnych, jak również podwyższyło zawartość Cu w korzeniach. Jednocześnie stwierdzono różne zmiany w translokacji Fe, Cu, Mn, Mo i Zn. Rezultaty naszych badań wskazują, że intensywne odżywanie S może efektywnie polepszyć status mikroelementów w pszenicy, niekorzystnie zmieniony przez Ni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top