Application of foliar herbicides in proso millet crops in relation to grain quality
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin Faculty of Herbology and Techniques of Plant Cultivation ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Institute of Plant Protection in Priluki, Mira 2, 223011 District Minsk, Belarus
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 73-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of a study on the tolerance of proso millet to herbicides (2,4-D + fluroxypyr; tribenuron-methyl + fluroxypyr; MCPA – 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid; dicamba + triasulfuron) foliar-applied at the tillering stage of proso millet, at the maximum rate (100%) and at a rate reduced by 50%. Plots without herbicide application were the control treatment. The experiment was carried out on a loess-derived soil (soil class II) under the climatic conditions of the central Lublin region, Poland. The study proved that herbicide application in millet crops was justified, because the herbicides (in particular 2,4-D + fluroxypyr and tribenuron-methyl + fluroxypyr) contributed to a statistically significant improvement in the grain chemical composition (especially to an increased content of essential amino acids, fat, selenium, and o-dihydroxy phenols). Moreover, no residues of active substances of the herbicides were found in the millet grain samples analysed. The herbicide rate reduced by 50% proved to be sufficient to ensure appropriate quality of millet grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aplikacja herbicydów nalistnych w zasiewach prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) a jakość ziarna
skład chemiczny ziarna, dawki herbicydu, Panicum miliaceum L
Praca przedstawia wyniki badań dotyczące tolerancji prosa na herbicydy (2,4-D + fluroxypyr; tribenuron-methylowy + fluroxypyr; MCPA; dicamba + triasulfuron) stosowane dolistnie w fazie krzewienia prosa, w dawce maksymalnej (100%) i w dawce zmniejszonej o 50%. Poletka bez aplikacji herbicydu były obiektami kontrolnymi. Doświadczenie założono na glebie wytworzonej z lessu (klasa II) w środkowej Lubelszczyźnie. Udowodniono zasadność zastosowania herbicydów w zasiewach prosa, ponieważ te preparaty (zwłaszcza 2,4-D + fluroxypyr oraz tribenuron-methylowy + fluroxypyr) przyczyniły się do istotnej statystycznie poprawy składu chemicznego ziarna (szczególnie zwiększenia zawartości aminokwasów egzogennych, tłuszczu, selenu, o-dihydroksyfenoli). Ponadto nie stwierdzono żadnych pozostałości substancji aktywnych herbicydów w analizowanych próbach ziarna prosa. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości ziarna prosa wystarczająca okazała się dawka herbicydów zmniejszona o 50%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top